Eğitim İle İlgili Kavramlar Nelerdir

Eğitim: Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına uygun) değişme meydana getirme sürecidir. Bu tanıma göre eğitim bir süreçtir.

Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Farklı eğitim süreçleri aşağıda açıklanmıştır.

Mesleki eğitim

Örgün eğitim; kişilerin yaşama atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan okul ya da okul niteliği taşıyan yerlerde yetişmelerini sağlamak amacıyla belli yasalara göre düzenlenen, planlı ve yöntemli biçimde verilen bir eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak ilköğretim çağına gelmemiş 36-72 ay grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini, iyi alışkanlıklar kazanmasını, ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluşturulmasını ve dilimizin doğru ve güzel konuşulmasını sağlayan bir eğitim türüdür.

Yaygın eğitim; örgün eğitim olanaklarından yararlanamamış durumda olanlara, gittikleri okullardan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdir.

Yaygın eğitim, örgün eğitimi tamamlayan ve eğitime süreklilik kazandıran okul dışı eğitim programları, hizmet içi eğitim ve kamuoyu aydınlatma çalışmaları biçiminde yürütülür.

Örgün eğitimi tamamlayıcı nitelikteki yaygın eğitim çalışmaları; Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bazı bakanlıklarla, özel ve gönüllü kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Mesleki eğitim
Mesleki eğitim

Halk eğitimi; yurttaşların çalışma gücünü artırmak, yaşayış seviyesini yükseltmek, millî ve insani erdemlerini geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında veya yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarıdır.

Hizmet içi eğitim; özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde belirli bir maaş veya ücret karşılığında alınmış ve çalışmakta olan bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir.

Mesleki eğitim; en az ilköğretim mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, meslekî eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitimdir.

Uzaktan eğitim; geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağının bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında; iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.

Uzaktan eğitim, farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitim

Yorum yapın