Kurumların Sınıflandırılması

Kurumların Sınıflandırılması

Sosyal gruplar pek çok biçimde sınıflandırılabilir. Gruplara çeşitli bakış açılarından bakmak mümkündür. Gruplar gibi kurumlar da farklı bakış açılarından bir sınıflamaya tabi tutulabilirler. Bazı kurumlar, son derece zorlayıcı olabilirken, bazıları ise kişiler üzerinde daha az bir yaptırıma sahip olabilir. Bazı kurumların uygulamaları, toplum ölçüsünde yaygın olurken bazıları da yerel olarak bulunabilir. Yine bazıları yüksek sosyal … Devamını oku… Kurumların Sınıflandırılması

Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi

Yaşadığımız toplumun, davranışlarımızı etkilediği ve bizi şekillendirdiği bilinen bir husustur. Sosyal bir varlık olan insan, elbette yaşadığı toplumsal    çevreden    etkilenir    ve    bir    coğrafyada    yaşanan  kültür değişmeleri, orada yaşayan fertlerde farklı yansımalar meydana getirir. Zira aynı toplumda yaşayan fertlerin yaratılıştan getirdikleri değişik kabiliyet ve mizaçları, değişik tepkiler ortaya koymalarına sebep olabilmektedir. Bilindiği gibi din, toplum fertleri … Devamını oku… Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi

Din Üzerine Sosyolojik Çalışmalar

Sosyoloji, din konusunu ele alırken bir dine mensup olma durumunu paranteze alarak nesnel bir biçimde analiz yapmayı hedeflerler. Bu nedenle sosyologlar, belli bir din üzerinden değil din olgusu üzerinden sonuç çıkartmaya, toplumda din olgusunun etkilerini, faydalarını anlamaya çalışırlar. Farklı inanış biçimlerini doğru yada yanlış olarak değerlendirmezler ve toplumun kutsallarını anlamaya çalışarak nedenler ve sonuçlar üzerinde … Devamını oku… Din Üzerine Sosyolojik Çalışmalar

Atatürk’ün Laiklik Hakkındaki Görüşleri Nelerdir

Atatürk ve laiklik

Laiklik ilkesi, Türk İnkılâbının temel taşı olarak kabul edilmektedir. Laikliğin en önemli unsuru, din ve vicdan hürriyetidir. Atatürk bu unsuru şu sözleriyle ifade eder: “Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilmez, ferdin tabiî haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.” “Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din, ne de mezhep kabulüne … Devamını oku… Atatürk’ün Laiklik Hakkındaki Görüşleri Nelerdir

Toplumsal Yaşamda Din ve Laiklik

Din ve vicdan özgürlüğü bireyin temel haklarındandır.

Laikliğin sosyolojik anlamı, dinin toplumsal hayattaki etkisinin en aza indirilmesini, toplumun büyük ölçüde “sekülerleşmesini” (dünyevileşmesini) ifade eder. Bu durum toplumsal yapı ve ilişkilerde insan aklı ve yaşama pratiğinin temel olması, dinî, mistik ve irrasyonel unsurların ikinci plana düşmesi demektir. Siyasal toplumun örgütlenmesinde Batı düşünce ve uygarlığının ürünü olan laiklik, Avrupa tarihinde yaşanan kilise-devlet mücadelesinin/çatışmasının bir … Devamını oku… Toplumsal Yaşamda Din ve Laiklik

Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir

Sosyal Kurumlar

Eğitimin Aileyle Olan İlişkisi Eğitim, sadece okullarda gerçekleşen bir süreç değildir. Ailelerin de kaliteli bir eğitimin gerçekleşmesinde önemli rolü vardır. Aile, okul öncesi temel eğitimin verildiği bir kurumdur. Aile, çocuğun eğitiminde tek başına önemli roller oynayabileceği gibi aynı zamanda okulda aldığı eğitimi ile doğrudan ilgilenen önemli bir kurumdur. Bu nedenle eğitim açısından okul ile aile … Devamını oku… Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir