Kurumların Sınıflandırılması

Kurumların Sınıflandırılması

Sosyal gruplar pek çok biçimde sınıflandırılabilir. Gruplara çeşitli bakış açılarından bakmak mümkündür. Gruplar gibi kurumlar da farklı bakış açılarından bir sınıflamaya tabi tutulabilirler. Bazı kurumlar, son derece zorlayıcı olabilirken, bazıları ise kişiler üzerinde daha az bir yaptırıma sahip olabilir. Bazı kurumların uygulamaları, toplum ölçüsünde yaygın olurken bazıları da yerel olarak bulunabilir. Yine bazıları yüksek sosyal … Devamını oku… Kurumların Sınıflandırılması

Kültür ve Eğitim İlişkisi

Kültürel ögeler dil yoluyla aktarılır. Dil (söz ve yazı) ile aktarmanın kurumlaşması sonucu “eğitim” ortaya çıkmıştır. Eğitim kurumu ile kültürel değerler düzenli ve bilimsel bir şekilde yeni kuşaklara geliştirilerek aktarılır. Kültürün temel özelliklerinden biri olan “öğrenilirlik” eğitim yoluyla sistemleştirilmiştir. Toplumsallaşma (sosyalleşme) ve kültürel değerleri kazanma öncelikle aile kurumunda başlar. Aile kurumunda başlayan bu süreç eğitim … Devamını oku… Kültür ve Eğitim İlişkisi

Hayat Boyu Sosyalleşme

Sosyologlar için yaşam akışının sürekliliği ve farklı dönemlerde bireylerin tecrübe ettikleri sosyalleşme biçimleri önemli bir konudur. Sosyalleşme sürecinin birbirini takip eden dört döneminden söz edebiliriz. Bunlar çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleridir. Çocukluk, sosyalleşmenin en yoğun olduğu dönem olması ve etkisini hayat boyu sürdürmesi bakımından diğer dönemlerden ayrılır. Bu dönemde bireyler, anne babanın ve eğitmenlerin … Devamını oku… Hayat Boyu Sosyalleşme

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri Nelerdir

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri

En genel anlamıyla yoksulluk, bireylerin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayamama veya toplumsal standartların gerisinde kalma ya da yaşamın gerektirdiği imkânlardan yoksun olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk tanımları, boyutları ve çözüm yollarıyla son yıllarda toplumların gündemindeki önemli konulardan biri hâline gelmiştir. Yoksulluğun özellikle Dünya Bankası tarafından hazırlanan 1990 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda … Devamını oku… Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri Nelerdir

Eğitim Sistemi Ve Sorunları Nelerdir

Egitim sorunları

Sistem, karşılıklı etkileşim içinde bulunan unsurların tasarlanan amaçların gerçekleşmesi için bir bütün oluşturacak şekilde organize olması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda geçen bütün kavramı ile sistemin kendi içinde ulaşmak istediği amaçlar doğrultusunda her birinin ayrı bir sistem olduğu alt sistemlerden oluştuğu ifade edilmektedir. Her sistem,içinde bulunduğu toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerine dayalı olarak kurulup biçimlenmektedir. … Devamını oku… Eğitim Sistemi Ve Sorunları Nelerdir

Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitliği ve Fırsat Eşitliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir

Eğitim eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliği kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma olanaklarına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır. Hiçbir hukuksal engel bulunmamasına karşın, insanların olanakları eşit olmadığından eğitimden eşit ölçüde yararlanamadıkları görülmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilebilmesi için, insanların hukuk önünde eşit eğitim alma hakkına sahip olmaları yetmez. Bu hakkı … Devamını oku… Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitliği ve Fırsat Eşitliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir

Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir

Sosyal Kurumlar

Eğitimin Aileyle Olan İlişkisi Eğitim, sadece okullarda gerçekleşen bir süreç değildir. Ailelerin de kaliteli bir eğitimin gerçekleşmesinde önemli rolü vardır. Aile, okul öncesi temel eğitimin verildiği bir kurumdur. Aile, çocuğun eğitiminde tek başına önemli roller oynayabileceği gibi aynı zamanda okulda aldığı eğitimi ile doğrudan ilgilenen önemli bir kurumdur. Bu nedenle eğitim açısından okul ile aile … Devamını oku… Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir

Eğitimin Amacı ve İşlevleri

Engelli çocuklara evde eğitim hizmeti

Eğitimin amacı; eleştirel düşünebilen, araştırmalar yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve teknoloji konusunda belirli bir aşinalık düzeyine sahip bireyler yetiştirmektir. Pedagog Booker: “Gençleri eğitmenin amacı, onları yaşamları boyunca kendi kendilerini eğitmeye hazırlamaktır.” der. Eğitim ve öğretimle çocuk, gerektiğinde bilgiyi nereden ve nasıl öğrenebileceğini bilmeli, temel becerileri kazanmalıdır. Eğitimin temel işlevlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 1. Eğitilen kişinin toplumsallaşması için … Devamını oku… Eğitimin Amacı ve İşlevleri

Eğitim İle İlgili Kavramlar Nelerdir

Uzaktan eğitim

Eğitim: Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına uygun) değişme meydana getirme sürecidir. Bu tanıma göre eğitim bir süreçtir. Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Farklı eğitim süreçleri aşağıda açıklanmıştır. Örgün eğitim; kişilerin yaşama atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan okul ya da okul … Devamını oku… Eğitim İle İlgili Kavramlar Nelerdir