Göçle Birlikte Yaşanan Sorunlar

Göç ile birlikte ortaya çıkan, insanları etkileyen birtakım sonuçlar vardır. Göçün en önemli sonuçlarından biri kültürel yayılmadır.

Göç, birbirinden haberdar olmayan insanlar ve kültürler arasında iletişimi sağlar. Yeni davranış biçimleri oluşturulur, yeni fikirler geliştirilir ve kültür zenginleştirilip yaygınlaşır. Göç sonucu özellikle göç edilen yerlerin nüfusu artar. Büyük kentlere yoğun bir nüfus akımı olduğundan bu durum gecekondulaşmaya, gecekondulaşma da çarpık kentleşmeye yol açmaktadır. Kentlere gelen nüfus, hızlı bir şekilde yeni yerleşim yerlerine yasal olmayan yollardan imarsız ve sağlıksız konut yapımına yönelmiştir.

Gecekondularda ulaşım, su, elektrik gibi belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde sunulamaması yaşamı zorlaştırmaktadır. Ayrıca göçlerin yöneldiği kent ve büyük kentlerde, sağlıksız sanayileşme, yoksulluk kültürü, çevre kirlenmesi gibi sosyopatolojik sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Köyden kente göç eden insanlar, kentlileşmiş nüfusa ayak uyduramayabilir. Kente yeni gelen insanlar, yeni değerler ve davranış kalıpları ile karşı karşıya kalırlar.

Köyden kente göç edenler, geldikleri yerlerin akrabalık, komşuluk ilişkilerini ve manevi kültürel değerlere bağlılığını yeterli bulmadıklarından uyum sorunu yaşarlar. Kentte doğan ikinci kuşak çocuklar ise daha hızlı bir değişim içerisine girerler. Bu değişim aile içerisinde de gerginliklere ve kuşaklar arası çatışmalara sebep olur. Köyden kente göç sonucunda bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu problemlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

KÖYDEN KENTE GÖÇÜN SONUÇLARI

  • Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
  • Yatırımlar dengesiz dağılır.
  • Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
  • Düzensiz kentleşme görülür.
  • Sanayi tesisleri kent içinde kalır.
  • Kentlerde konut sıkıntısı çekilir.
  • Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
  • Altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
  • Kentlerde işsiz insanların sayısı artar.
  • Trafik, eğitim, sağlık problemleri ortaya çıkar.

GÖÇ OLGUSU

Göç, kişilerin gelecek yaşantılarının ya bir bölümünü ya da tamamını geçirmek üzere bir yerleşim biriminden diğerine yerleşmek amacıyla yapmış oldukları coğrafi nitelikli yer değiştirme olayıdır. Göç, insanların içinde yaşadıkları coğrafi ve sosyokültürel çevreden ayrılarak başka bir coğrafi ve sosyokültürel çevreye girmesi sonucunu oluşturduğundan, hem kendileri değişmekte ve hem de içine girdikleri sosyoekonomik çevre değişime uğramaktadır. Ancak bu isteğe dayalı göç yanında son yıllarda bunu aşan zorunlu göçler daha yoğun bir biçimde yaşanmıştır. Türkiye’de özellikle kentlere, kentin ekonomisinin talep ettiğinden daha fazla nüfusun göç etmesiyle işsizlik, gecekondu, altyapı eksiklikleri, çevre kirliliği, arsa ve arazi spekülasyonu gibi sorunların yanı sıra, yeni bir kültürle karşılaşmanın yarattığı sarsıntılar, iç çatışmalar, bunalımlar ve bağımlılıklar gibi birey ve toplulukları derinden etkileyen sorunlar da ortaya çıkmaktadır.

 

Yorum yapın