İletişim Sosyolojisi ve İletişim Araçlarının Önemi Nedir

İletişim, bağlı olduğu toplumsal yasa ve koşulların dışında tek başına, öncesi ve sonrası yokmuş gibi ele alınamaz.

İletişim, toplum yaşamının başlangıcından günümüze kadar her durumda, her koşul ve ilişkide görülen toplumsal bir eylemdir. İletişimin toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplumsal iletişim biçimleri, toplumsal iletişimin tarihsel süreç içindeki gelişimi gibi konular iletişim sosyolojisinin inceleme alanları içerisinde yer alır.

İletişim araçları toplumsal hayatımızda vazgeçilemez bir yere sahiptir.
İletişim araçları toplumsal hayatımızda vazgeçilemez bir yere sahiptir.

Günümüzde, özellikle de Batı üniversitelerinde, iletişim sosyolojisi terimi genellikle medya ya da kitle iletişim sosyolojisi terimleriyle neredeyse eş anlamlı kullanılır. İnsanın diğer insanlarla ve doğayla doğrudan deneyiminin kopmasına aracılık yapan sinema, telgraf, telefon, radyo, televizyon ve İnternet gibi teknolojiler, iletişimle eşitlenmiş ve bu alanın sosyolojik araştırmaları yapılmaya başlanmıştır. İletişim sosyolojisiyle ilgili çalışmalar, iletişim alanının oluşumuna katkıda bulunan alan dışından kimseler tarafından başlatılmıştır.

İlk çalışmalar siyaset bilimciler ve sosyologlardan gelmiştir. Toplumun gerek yakın gerekse uzak çevrelerinde olup bitenler hakkında bilgi almalarını sağlayan ve teknolojik gücün bir göstergesi olarak geniş halk kitlelerini haberleşme ağıyla birbirlerine bağlayan araçlara, kitle iletişim araçları denilmektedir. Bunlar haber verme, eğitim, eğlence, çeşitli mal ve hizmetlerin reklamlar aracılığıyla tanıtılması ve propaganda gibi önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Kitle iletişim araçları, toplumun aynası gibidir.

Kitle iletişim araçları olan yazılı basın, radyo, televizyon, sinema, tiyatro, İnternet, bugün artık toplumların vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu araçlar; toplumların eğitim, haber alma, eğlenme gibi çeşitli gereksinimlerini ya doğrudan karşılamakta ya da destekleyici olmaktadır. Günümüzde toplumlar üzerine siyasi hareketlilikte önemini koruyan yazılı, görsel ve multimedya kitle iletişim araçlarının, toplumun eğitilmesinde katkısının büyük olduğu görülmektedir. Toplumsallaşma etmenleri arasında gördüğümüz kitle iletişim araçlarının, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemi artmıştır.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE KAMUOYU

İletişim süreçleri toplumlar için vazgeçilmez bir önem taşır.
İletişim süreçleri toplumlar için vazgeçilmez bir önem taşır.

Demokratik yaşamın en önemli ögelerinden biri olan kitle iletişim araçları, dördüncü güç olarak adlandırılıyor. Kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan kitle iletişim araçları, kamuoyu için bir denetim işlevi görüyor. Seçimle iş başına gelen siyasal iktidarlar, bir dahaki seçimlere kadar olan süreçte, kamuoyunun denetimini büyük ölçüde kitle iletişim araçları ile üzerlerinde hissediyorlar. Günümüzde kamuoyunun oluşmasında en etkili öge kitle iletişim araçlarıdır. İletişim alanında son yıllarda yaşanan teknik gelişmeler, kitle iletişim araçlarının olayları ve yorumları çok kısa bir zaman içerisinde çok büyük kitlelere ulaştırmasını sağlamıştır. Bu durum kitle iletişim araçlarının etki derecesini ve etki alanını genişletmektedir.

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

Günümüzde, özellikle de Batı üniversitelerinde, iletişim sosyolojisi genellikle medya ya da kitle iletişim sosyolojisiyle neredeyse eş anlamlı kullanılır. Bunun nedeni, iletişimin teknikler bütünü şeklinde tanımlanan anlamına daha fazla temayül gösterilmesidir. İnsanın diğer insanlarla ve doğayla doğrudan deneyiminin kopmasına aracılık yapan sinema, telgraf, telefon, radyo, televizyon ve internet gibi teknolojiler, iletişimle eşitlenmiş ve bu alanın sosyolojisi yapılmaya başlanmıştır. İletişim sosyolojisi, insan bilimsel tanım yerine daha çok kitle iletişim sosyolojisi olarak anlaşılmıştır. Oysa iletişim, temelde insani bir etkinliktir, teknoloji de olsa o teknolojiyi üreten ve kullanan da nihayetinde insandır. İnsani bir etkinlik olan iletişimi, kitle iletişimi içine indirgemek, sınırlamak ve iletişim sosyolojisini sadece medya/kitle iletişim sosyolojisi olarak algılamak çok sağlıklı bir yaklaşım değildir.

Yorum yapın