Kökleşmiş Kültür İçerikleri Nelerdir?

Örf, adet, gelenek ve görenekler gibi yazısız kurallar kökleşmiş kültür içeriklerini oluştururlar. Toplumlar ve hatta bir toplumdaki farklı gruplar değişik gelenek, görenek, örf ve adetlere sahiptir.

Örf, adet ve geleneklerin, tarım toplumlarında yaptırımı çok güçlüyken modem sanayi toplumlarında yaptırımı zayıftır. Diğer taraftan hukuk kuralları gibi yazılı kurallar kent yaşamında insanlar arası ilişkileri düzenleyen en etkili kültür içerikleri haline gelmiştir. Günümüzde bireylerin, toplum içinde diğer insanlarla birlikte ortak bir yaşam sürdürebilmeleri, öncelikle hukuk kurallarına uygun davranmaları ile gerçekleşebilir.

Kökleşmiş kültür içerikleriyle gerçekleştirilen ortak davranışlar toplumun bütünlüğü ve devamı açısından gereklidir. Her kültür devamlılığını sağlamak zorundadır. Örf, adet, gelenek ve görenekler, hukuksal normlar, insan haklan, kültürün maddi ögeleri yoluyla uzun bir zaman sürecinde şekillenmiş kültür ögeleridir.

DeğerDeğerler her toplumda, toplumsal gruplarda ve toplumsal kategorilerde farklı biçimlerde karşımıza çıkar.

Ulusal, toplumsal ve grupsal farklılıklar gösterebilir.

Ahlak ve dinAhlak ve din, kalıplaşmış kültür içerikleri sunar. Toplumdan topluma farklılık gösterebilir.
Örf, gelenek, adet, görenekToplumların tarihsel gelişim sürecinde oluşmuştur. Birlikte yaşamaktan doğan, yazılı olmayan normlardır. Bölgesel, grupsal, etnik, farklılıklar gösterebilir.
Hukuk normlarıYazılı kurallardır. Kaynakları, ahlak, din, örf, adet uluslar arası belgelerdir. Diğer normlara göre yaptırımı daha kesindir.
Evrensel normlarToplumların tarihsel gelişim sürecinde oluşmuştur. Ulusal hukuk normlarına kaynaklık eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi belgeler uluslar arası nitelik taşırlar.

 

Yorum yapın