Din Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Günümüzün Din Sosyolojisi, dini artık Aug. Comte örneğine göre bir kültür gecikmesi (Retard de Civilisatioıı) tipi olarak almamaktadır. Dinin doğuşunu tek bir sebebe bağlamak isteyen (Monocaurnl) her teşebbüs artık bir çıkmaz yol olarak kabul edilmektedir. Din bugün için daha çok toplumun fonksiyonel bir ön şartı olarak  düşünülmekte  ve dinle toplum  arasındaki  karşılıklı etkiler üzerinde önemle … Devamını oku…

Din Sosyolojisinde Son Gelişmeler Nelerdir?

Dinle Toplum münasebetlerinin esaslı bir şekilde ele alınması, ancak 19.yüzyıldan başlar. Bu durumu daha önce belirtmiştik. Şu kadar ki bu ilgilenme, başlangıçta ancak ilkel dinlere karşı olup bunda akliyeci-evrimcilik (evolutionisme rationaliste) din ve sihiri,  günlük  hayatın  teorik ve  pratik  probleınlerini çözmek için ilk  araç olarak  tanır.  Bunlar  Spencer ve Taylor da olduğu gibi  rasyonalist  bilim  … Devamını oku…

Din Sosyolojisinin Kurucuları Kimlerdir?

19.Yüzyıl ve onu temsil eden pozitivist felsefe 18. yüzyıl akliyeciliğinin bir tepkisi olarak ortaya çıkıyor. Toplum meselelerini, olayların objektifinden görmek İsteyen ‘bu felsefenin başlıca mümessili Aug. Comte, başka alanlarda olduğu gibi, toplum konusunda da tecriilie metodunu gaye ediniyor: Bu maksatla sosyoloji kadar, Din sosyolojisinin de kurucusu olarak görünmek istiyor. Aug. Comte sosyolojiyi iki temelli bölüme … Devamını oku…

Din Sosyolojisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Din Sosyolojisi Dinler Biliminin önemli bir dalıdır. Öte yandan bu disiplin din ve toplum bilimlerinin birleşmesinden doğmuştur. Din Sosyolojisinin, iki disiplinden tevarüs ettiği meseleler yanında bir takım güçlükleri ve kendine öz görevleri vardır. Başka deyişle, din sosyolojisi, insanın diğer faaliyetlerine ilişkin olarak sosyoloji ile bazı problemleri paylaşır. Bu arada dini tecrübe ve anlatımlarının özel mahiyetine … Devamını oku…

Din Sosyolojisinin Öncüleri Kimlerdir?

Eflatun

Sosyoloji, 20. Yüzyıl başında felsefi görüşlerden kurtularak belirli olayları kendi metotlarıyla inceleyen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Çeşitli toplum olayları arasında din olayları önemli bir yer tutar. Deneysel bir sosyoloji ortaya çıktığı zaman, din sosyolojisi, sosyolojinin önemli bir bölümü olarak kurulmuştur. Din sosyolojisi, bu anlamıyla pek yenidir. Fakat din üzerindeki araştırmalar çok eskidir. Toplum ve … Devamını oku…

Dini Tecrübe Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Rudolf Otto, Dini tecrübenin türsel (specifique) bir nitelik taşıdığı kanısındadır.  Otto bu işe görülmemiş  bir  çözümleme  inceliği, o zamana kadar alışılmamış bir derinlik ve üstün değerde bir dini duyarlık kavramı getirmiştir. J.Wach üstadının hu çıkış noktasını benimsemiştir. Ahlak, estetik ve benzeri tecrübelerle olan bağıntısına rağmen yine dini tecrübe, diğer tecrübe türlerinden ayrılır. Rodolf Otto bunun … Devamını oku…

Yorum Teorisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Wach Dilthey’in görüşlerini benimseyerek yorumu felsefe ile insan bilimleri (Geisteswissenshaften) arasında bir bağlantı noktası sayar. Yazdığı anlayış (Das Verstehen) adlı eserin birinci cildini yorum teorisine ayırmıştır. Burada sırasiyle Wolf, Ast ve Boeckh gibi klasik filologlar, Schliermacher gibi teologlar ve W. Von Humboldt gibi bilginlerin sistemleri yer alır. Wach verdiği her örnekte, keskin bir görüşle yorum … Devamını oku…

Dinler Bilimi Nedir? Felsefenin Dinler Bilimine Yardımı

Joachim Waclı’a göre Dinler bilimi felsefi değil, ampirik bir bilimdir. Wach, C. P. Tiele’nin din bilimleriyle Din felsefesi arasındaki sınırları ortadan kaldırmış imasına takışmıştır. Tielenin eserinde, Din Felsefesi, dar anlamıyla, Dinler biliminden başka bir şey değildir. Yazara göre bilim derlenmiş, düzenlenmiş ve bölümlenmiş bilgiler üzerindeki felsefi bir görüştür. Wach, Chantepie de la Soussaye’nin de Dinler … Devamını oku…

Toplumsal Hareketlilik Nedir? Yatay ve Dikey Hareketlilik Nedir?

İki türlü hareketlilik vardır. Yatay hareketlilik, dikey hareketlilik. Yatay hareketlilik tıpkı tek katlı binanın kompartımanları arasında  olduğu gibi mekanda cereyan eder. Dikey Hareketlilik ise çok katlı  bir  binanın katları arasında olduğu gibi toplum tabakaları arasında gerçekleşir. O halde birincinin bir yüzeydeki düz ayak  bir  devinim  olmasına  karşılık ikinci iniş ve çıkışı olan bir hareketliliktir. Yatay … Devamını oku…

Zümre Cemiyeti Nedir? Sınıf Cemiyeti Nedir?

Zümre Cemiyeti: Toplum hayatının ana şekillerinden olan Cemaat, cemiyet ve  egemenliği inceledik. Şimdi bunlardan daha karmaşık olan sınıf cemiyetlerini ele alacağız. Bu şekillere geçiş egemenlik yoluyla gerçekleşmektedir. İster iki karşıt grubun birleşerek tabakalaşmasından isterse  aynı  grubun  iç  sebeplerle ayrımlaşmasından meydana gelsin egemenlik sürecinden yeni bir sosyal yapı doğar. Bu türlü bir birlik sağlayan imanlar tek … Devamını oku…