Sosyolojide Güncel Kavramı

Güncel kavramı; günün konusu olan, şimdiki, bugünkü aktüeller (haber, olay vb.) dir. Bir konunun güncel olabilmesi çeşitli nedenlere bağlıdır.

Bu nedenler, toplumsal beklentilerle ve toplumun öncelikli sorunları arasında yer alıp almamasıyla ilgili olduğu gibi toplumların kültürel yapısıyla da ilgilidir. Çünkü toplum güncelini oluşturan olaylar toplumların sosyokültürel yapısına göre şekillenir. Toplum ve toplumsal yaşamla ilgili konular (göç, kentleşme, suç, terör, spor vb.) toplumun güncelini oluşturan olay ve olgulardır. Bu güncellerin toplum gündeminde kalma süresi, kamuoyunun ilgisine bağlıdır.

Terör, dünyadaki tüm toplumların gündeminden düşmeyen
toplumsal sorunlardan biridir.

Sosyoloji; toplum hayatının güncellerini oluşturan konuların analizinde kültürün ve toplumsal koşulların etkili olup olmadığını araştırır. Bunu yaparken de toplumun yapısını keşfetmeyi, toplumdaki grupları bir arada tutan veya onları birbirinden ayıran, uzaklaştıran güçlerin neler olduğunu ortaya koymayı, toplumsal yaşamı değiştiren, dönüştüren koşulları belirlemeyi, insanlar arası ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kuralları, ilkeleri ortaya koymayı amaçlar. İçinde yaşanılan toplumun ekonomik yapısı, aile düzeni, kültürü, yönetim biçimi, nüfusu, dini, ahlak anlayışı, bireylerin davranışlarını şekillendirir. Örneğin hangi partiye oy verdiğimiz, eş seçimimiz, mesleğimiz, boş zamanları değerlendirme biçimimiz, toplumsal koşullardan etkilenir. Bu yüzden sosyologlar, güncel konuları ele alırken insanların içinde bulundukları toplumlardan nasıl etkilendiklerini de araştırır.

TOPLUMSAL GÜNCELİMİZ ŞİDDET

Toplumsal ve ekonomik alanda çocuğa uygulanan şiddetin en yaygın biçimi aile içinde yaşanan şiddettir. Aile içinde yaşanan şiddetten çocuklar farklı biçimlerde etkilenmektedir. Bir yandan şiddet gören annenin çocuğuna şiddet uygulaması, diğer yandan çocuğun anne-baba arasındaki şiddet sahnesine tanık olması nedeniyle çocuklar aile üyeleri arasındaki şiddetin kurbanı olmaktadırlar.

Çocuğa yönelik şiddeti konu edinen çalışmalarda karşılaşılan en büyük güçlüklerden biri, şiddetin kapsamını belirlemekte yaşanan güçlükler olmaktadır. Yapılan incelemeler, aile içi ve çocuğa yönelik şiddetin Batı toplumlarında da yeni bir olgu olmadığını göstermektedir. Bugünün bakış açısından hareket edildiğinde çocuk istismarı ve ihmalinin bu toplumlarda da insanlığın tarihi kadar eski olduğu ancak Batı kültür anlayışında diğer (ekonomik ve sosyal) gelişmelere bağlı olarak meydana gelen değişmelerin, söz konusu olgunun bir sorun olarak ele alınmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Yorum yapın