Sporun Toplum İçin Önemi Nelerdir

Toplum ortak bir yaşam biçimini paylaşan, belli bir coğrafyada yaşayan, kendilerini bir bütün olarak gören, karşılıklı etkileşim içinde bulunan insanların oluşturduğu en geniş insan grubudur.

Toplum yapısı içinde niteliklerine göre başta aileler olmak üzere okul, cami, iş yeri, spor kulübü, dernek, sendika, hastane vb. sosyal gruplar vardır. Toplum sosyal grupları amaçlarına, fonksiyonlarına, niteliklerine göre birbirini tamamlamak üzere bir arada tutar.

Kürek takımı yarışı
Kürek takımı yarışı

Sportif faaliyetler, toplumdaki kültürel kaynaşmayı teşvik etme, sosyal davranış ve ilişkileri istenen düzeye getirme, insanların boş zamanlarını değerlendirme, sporu geniş kitlelere yayma; bedenî, ruhi ve fiziki anlamda nesiller yetiştirmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Çağdaş toplumlar, sporu sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası saymaktadır. Geri kalmış ya da gelişmekte olan toplumların çoğunda sporun sosyal hayattaki yeri ve önemi henüz keşfedilmemiştir.

Günümüzde toplumların spora yaklaşımları toplumların genel yapısını ve anlayışını yansıtır. Sporda gelişmiş ülkeler aynı zamanda ileri ve çağdaş ülkelerdir.

Sporun Toplum İçin Önemi
Sporun Toplum İçin Önemi

SPORUN TOPLUMSAL FAYDALARI

  • Spor çevrecidir. Bugün dünyada spor ( kano, rafting, dağ bisikleti, dağcılık vb. ) daha çok yapılmaktadır ve bu sporların popülaritesi de giderek artmaktadır.
  • Spor toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar. Sportif faaliyetlerde evrensel değerlerin öngördüğü şekilde toplumları, insanları gruplara ayıran ırk, milliyet, din, mezhep, sosyal konum, eğitim, kültür ve ekonomik farklılıklar gibi özellikleri göz ardı eden bir yaklaşımla herkese eşit bir anlayış sergilenir.
  • Spor demokratik toplum yaratılmasına önemli bir katkı sağlar. Bilhassa takım sporları sayesinde kişi, diğerleriyle olan ilişkilerini kurallar çerçevesinde yürütme, guruba liderlik yapma ve / veya liderle birlikte hareket etme, alınan kararları kabullenme, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etme vb. değerleri geliştirir.
  • Spor insanları sosyalleştirir; daha çok sosyal ilişkiler kurmasında ve geliştirmesinde büyük rol oynar. Nitekim yeni arkadaşlıkların oluşması, grup içinde yer edinme, yerini idrak edebilme ve diğer grup üyelerini tanıyabilme gibi çabalar, kişinin sosyal yaşantısını etkileyerek olgunlaşmasını ve toplum hayatına alışmasını sağlar.
  • Spor ve rekreatif yaklaşım toplumda çeşitliliğin artmasına yardımcı olur. Bir toplumda insanların serbest zamanlar da yapılabilecek aktivite arayışı içinde olması, çeşitliliği ve sosyal zenginliliği beraberinde getirecektir.
  • Rekreasyon ve sporun ulusal ruhun güçlendirilmesi, sosyal uyum, aile bağlarının güçlenmesi, yaşlıları kabul vb. bireysel ve toplumsal davranışların gelişmesinde de olumlu etkileri vardır.
  • Spor, farklı uluslar ve bireyler arasında evrensel bir dili ve iletişimi sağlayarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin oluşmasına hizmet eder.
  • Rekreatif spor, satılan araç gereçleri, yapılan tesisler ve bunların işletim maliyetleri, organize edilen etkinlikler ve bu etkinliklerin ekonomik girdileri açısından incelendiğinde, bilhassa gelişmiş ülkelerde, ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

“Sporun Toplum İçin Önemi Nelerdir” üzerine bir yorum

Yorum yapın