Toplumsal Kurum Çeşitleri Nelerdir ?

Toplumsal kurumlar (aile, eğitim, siyaset, din, ekonomi, hukuk ve boş zamanları değerlendirme), kendi içinde ve diğer kurumlarla karşılıklı ilişkileri sonucunda toplumsal sistemleri oluştururlar.

Toplumsal kurumlar, insanlar arası ilişkiler sonucu ortaya çıkan toplumsal bir olgudur ve bütün toplumların kendilerine özgü yapılarına göre biçimlenir. Her toplumsal kurumun toplumsal yapıya bağlı olarak kendine özgü kurallar dizgesi, davranış örüntüleri, belirlenmiş rol ve statüleri vardır.

toplumsal kurumlar
Toplumsal kurumlar

Eğitim kurumu: Bireylerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım eden süreçlerin tümüdür. Kişilerin içinde doğdukları toplumun değerlerini, bilgilerini, becerilerini, davranış kalıplarını öğrenmelerini ve öğrendiklerini kendilerinden sonra gelecek kuşaklara aktarmalarını sağlar.

Ekonomi kurumu: Toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü ve tüketimini düzenleyen kurumdur. Ekonomi, sınırsız insan gereksinimlerini karşılamak amacıyla sınırlı kaynakların üretim, tüketim ve bölüşümünü düzenler.

Siyaset kurumu: Toplumun yönetimi ve kamu düzeni ile ilgili kurumdur. Siyaset, devleti ilgilendiren olayların düzenli bilgisidir. Devlet işlerini düzenleme, yürütme anlamına gelir. Siyaset, devleti idare etme sanatıdır. Devlet, hükûmet, siyasi partiler, seçim, parlamento, yönetim gibi alt kurumları vardır.

Hukuk kurumu: Hukuk, belli bir toplumda kişiler arası ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu yazılı kuralların tümüdür. Hukuk kurumu bu yazılı kuralların uygulanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlar. Yasaların uygulanmasını sağlayan yargıçlar, toplumsal çıkarları gözeten savcılar ve savunma hakkını temsil eden avukatlar hukuk düzeninin temel unsurlarıdır.

Din kurumu: İnsanların inançları gereği birlikte yaptıkları dinsel ayin ve ibadet şekillerini içine alan toplumsal kurumdur. Din toplumda dayanışmayı güçlendirir. Toplumsal kontrolü sağlar. Kişiyi ahlaklı davranmaya yönlendirir. Bireye güven duygusu sağlar. Bireyin ölüm konusundaki korku ve kaygılarını gidermesinde etkili olur.

Boş zamanları değerlendirme kurumu: Bireylerin ve grupların kendilerini geliştirmesi amacıyla onları ilgi alanlarına göre spor, eğlence, sanat, dinlenme gibi faaliyetlere yönlendiren kurumdur.

Toplumsal kurum ilişkileri - grupları -görevleri
Toplumsal kurum ilişkileri – grupları -görevleri

“Toplumsal Kurum Çeşitleri Nelerdir ?” üzerine 2 yorum

    • DERNEK VE VAKIFLAR KURUM DEĞİL, KURULUŞTUR. ADLARINDA KURUM OLAN AMA ASLINDA KURUM OLMAYAN YA DA SOSYOLOJİK ANLAMDA KURUM OLMAYAN “TÜRK TARİH KURUMU” “ET-BALIK KURUMU” GİBİ.

      Yanıtla

Yorum yapın