Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri Nelerdir

En genel anlamıyla yoksulluk, bireylerin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayamama veya toplumsal standartların gerisinde kalma ya da yaşamın gerektirdiği imkânlardan yoksun olma durumu olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluk tanımları, boyutları ve çözüm yollarıyla son yıllarda toplumların gündemindeki önemli konulardan biri hâline gelmiştir. Yoksulluğun özellikle Dünya Bankası tarafından hazırlanan 1990 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda ana tema olarak işlenmesi, yoksulluk çalışmalarını ve araştırmalarını hızlandırmıştır. Bu gelişmeler sonucu yoksulluğun ekonomik bir olgu olmanın ötesinde, sosyal, politik ve kültürel sorunları da içeren çok boyutlu bir sorun hâline dönüşmesiyle uluslararası kuruluşların da konuya olan ilgileri artmıştır.

Yoksulluk sorununun az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi mutlak ve sürekli olmamakla birlikte, gelişmiş ülkelerde de yerel ve kısmi olarak kendini göstermesi, konunun dünya kamuoyunda da dikkate alınmasında etkili olmuştur. Türkiye’de ise en son 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, işsizliğin ve sonrasında yoksulluğun artmasına neden olmuştur.

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri
Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri

İNSANİ YOKSULLUK KRİTERLERİ

Yaşam süresi: Uzun bir yaşamdan yoksun olma insani yoksulluğun ilk göstergesi olarak kabul edilmekte, Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu’nun verilerine göre 40 yaşın altındaki yaşam süresi insani yoksulluk olarak ele alınmaktadır.

Eğitim: Eğitim imkânlarından yoksun olma, insani yoksulluğun ikinci göstergesidir. Yetişkinler arasındaki okuma yazma bilmeme oranı, eğitim imkânlarından yoksun olmanın bir diğer biçimini oluşturmaktadır.

Ekonomik ve sosyal imkânlar: Bireylerin ekonomik ve sosyal imkânlardan yoksun olması insani yoksulluğun diğer bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Yoksulluk, az gelişmiş veya gelişmiş ülke ayrımı tanımayan küresel bir olgu olmakla beraber zaman ve mekâna bağlı olarak farklı özellikler göstermektedir. Yoksulluk kavramı, çok boyutlu anlamı olan dinamik bir kavramdır. Kişiden kişiye, kurumdan kuruma, ülkeden ülkeye değişiklik arz eden bir kavramdır.

Yorum yapın