Dinin Sosyolojik Rolü Nedir?

Tipolojik bakımdan dinin toplum karşısında üç farklı tutumu vardır: 1-Olumlu tutum (Attitude affirmative) Bu durum ve tutum, din ve dünya teşkilatları aynı olan grupların ayırdedici bir niteliğidir. Ulusal dinlerle, İslamiyet, lamaizm ve Vatikan Katolikliği...

Dinin Pratik Anlatımı: Tapınma (Culte)

Başlangıçtan beri yapılan açıklamalardan, dini tecrübenin pratik anlatımı olan dini eylem veya ibadetin sıkıca inanç ve imana bağlı olduğu anlaşılıyor. Dinin teorik bildirisinde açıklanan iman konuları burada pratik olarak anlatılmakta, uygulanmakta ve gerçekleşmektedir. Geniş...

İmanın Muhteva Bakımından Gelişmesi

Dini tecrübenin teorik anlatımı özel bir önem taşıyan üç konu etrafında döner: Tanrı, Dünya ve İnsan. Bunları karşılayan bilim dalları sırasıyla Teoloji, Kozmoloji ve Antropoloji (İlahiyat, Kevniyat  ve  beşeriyat)  veya Tanrı bilimi, evren bilimi...

İmanın Şekil Bakımından Gelişmesi

İlkel zihniyetlerdeki efsane (mythes), daha ileri medeniyetlerde öğreti (Doktrin) olarak kendini gösterir. Efsanenin kendine öz mantık ve kuralları vardır. İlkel zihniyetle ilgili zaman, mekân ve sebeplik kategorileri ve efsanelerde adı geçen kişilikleri incelemek bu...

Dini Tecrübenin Anlatılmaları

Din olayları gözden geçirilecek olursa, Dini Tecrübeyi tam olarak açıklamak üzere sürekli ve az çok başarılı bir çabanın harcandığı göze çarpar. Gelenek ve görenek, evrim ve devrim, reform ve rönesans gibi sözler hu alanda...

Din ve Toplum

Dinle toplumun karşılıklı münasebetlerini incelemeye başlamadan önce bazı ön sorular üzerinde kısaca durmamız gerekir. a) Din bireysel mi yoksa toplumsal mıdır? b) Dinin tabii gruba karşı tutumu nedir (olumlu, olumsuz veya ilgisiz midir ?);...

Din Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Günümüzün Din Sosyolojisi, dini artık Aug. Comte örneğine göre bir kültür gecikmesi (Retard de Civilisatioıı) tipi olarak almamaktadır. Dinin doğuşunu tek bir sebebe bağlamak isteyen (Monocaurnl) her teşebbüs artık bir çıkmaz yol olarak kabul...