Sosyoloji ve Tarih

Tarih, bilindiği şekilde geçmiş toplumların incelenmesidir. Tarih bir taraftan geçmişte ne olduğunu araştırırken, diğer taraftan da ortaya çıkan gelişmelere nelerin sebep olduğunu anlamaya çalışır. İlk sosyologlar, ağırlıklı olarak tarihsel analizler yapmışlardır. Fakat tarihçinin  yaklaşımı ile sosyoloğun yaklaşımı arasında farklar vardır. Sosyolog tarihsel olayları genelleştirirken, tarihçiler her bir olayın benzersiz (unique) özellikleri üzerinde yoğunlaşır. Bauman’ın da … Devamını oku…

Sosyoloji ve Antropoloji

Şuan ve geçmişteki tüm insanların çeşitli yönlerini inceleyen antropoloji insan iskeleti, kafatası gibi fiziki yapılarını, kökenlerini, ırklarını inceler. Yani insan bedeninin oluşumu ve tarihini inceler. Antropoloji ve sosyoloji ortak entelektüel köklere sahiptir. Antropoloji, kültürel ve fiziki antropoloji vb. çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Antropoloji daha çok primitif (ilkel) olduğu iddia edilen toplumları incelerken, sosyoloji ağırlıklı olarak … Devamını oku…

Sosyoloji ve Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi, iktidarı ve iktidarın dağılımını inceler. Yine bu bağlamda, uluslararası ilişkiler ile hükümet yapıları gibi konular siyaset biliminin alanı içindedir. Sosyoloji ile çok sayıda ortak konusu vardır. Özellikle siyasetin toplumsal temelini inceleyen siyaset sosyolojisi, toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımının toplumsal neden ve sonuçları ile gücün (iktidarın) dağılımında değişimlere yol açan toplumsal ve … Devamını oku…

Sosyoloji ve Ekonomi

Ekonomi, kıt kaynaklarla, maksimum üretimi gerçekleştirmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Odak noktasında malların ve hizmetlerin üretim, tüketim, ve dağıtımı konuları yer alır. Sosyoloji de belli bir ölçüde bu konularla ilgilenir; fakat, amaçları farklıdır. Sosyoloji, ekonomik birimler arasındaki toplumsal ilişkinin incelenmesine odaklanır.

Sosyoloji ve Psikoloji

Durkheim, psikoloji ile sosyolojinin alanına giren olgular arasında kesin bir fark olduğunu savunmuştur. O’na göre, sosyoloji bireysel aklın dışında kalan toplumsal olguları konu almaktadır. Sosyoloji ile psikoloji arasındaki kopukluk, biyoloji ile fizik-kimya bilimleri arasındaki kopukluğun aynısıdır. Dolayısıyla Durkheim’a göre, toplumsal fenomenlerin, psikolojik fenomenlerle açıklanması yanlıştır. Ancak günümüzde, sosyal bilimciler sosyoloji ile psikoloji arasındaki ayrıma Durkheim … Devamını oku…

Sosyoloji Bize Ne Kazandırır? Sosyolojinin Kazandırdıkları

İyi bir sosyoloji eğitimi almış birey, toplumsal hayat hakkında eleştirel düşünmeyi ve sorgulamayı öğrenir. Sosyolojik hayal gücü insanlara günlük bakışın ötesine geçiş imkanı sağlar. Toplumsal ve kültürel ilişkiler hakkında farkındalığımızı artırır. Duygularımızın keskinleşip, gözlerimizin daha çok açılmasına yardımcı olur. Daha önce görmediğimiz insanlık durumlarını keşfedebiliriz. Bauman’ın ifadesiyle sosyolojik düşünmek, baskıcı bir dünyayı esnekleştirir. Bize dünyanın … Devamını oku…

Sosyoloji ve Sağduyu

Sosyoloji, sıkça vurgulandığı şekilde insan dünyası hakkında düşünme biçimidir. Ancak aynı dünya hakkında başka şekillerde de düşünme söz konusudur. Öteki yollar arasında sağduyu özel bir yer işgal eder. Sağduyu, dağınık, sistematik olmayan, genelde bağlantıları belirsiz, söze dökülmeyen bilgidir. Sosyolojik bilgiyi oluşturan hemen her şey, sıradan insanların normal günlük hayatlarında yaşadıkları şeylerdir. Sosyoloji sağduyudan farklı olarak … Devamını oku…

Birey ve Toplum

Sosyologlar, ağırlıklı olarak toplumun birey üzerindeki etkisine yoğunlaşırlar ve genel eğilim itibariyle de bu süreçte topluma öncelik tanırlar. Bu durum özellikle pozitivist geleneğin temsilcileri için geçerlidir. Ancak bu geleneğin karşısında yer alan -başta sembolik etkileşimciler olmak üzere- toplumdan ziyade bireye ve küçük gruplara öncelik veren sosyologlar da vardır. Uzun yıllar İngiltere başbakanlığını yapan M. Thatcher, … Devamını oku…

Toplum – Toplumsal Davranış ve Toplumsal İlişki

Şu ana kadar sürekli olarak sosyolojinin toplumu inceleyen bilim dalı olduğu vurgulandı; ancak toplumun ne olduğu üzerinde durulmadı. Sosyolojinin temel inceleme nesnesi olan toplumu bazı yazarlar, “kenarları olmayan bir ağ”a benzetiyorlar. Durkheim’a göre toplum, bireylerin basit bir toplamı değildir. O’nun için toplum “kendine has nitelikleri olan, özgül bir gerçekliği temsil eder”. En basit tanımıyla toplum, … Devamını oku…

Sosyolojik Hayal Gücü

Bir yazar, sosyolojinin bize içinde yaşadığımız  topluma “uzaylı yaratıklar gibi bakma becerisi kazandırdığını” söyler. Bir başka yazara göre ise sosyoloji, herkesin genelde işine burnunu sokan sinir bozucu bir yabancı gibi davranır. Sosyoloji sorular sorarak rahat ve sesiz hayat tarzını bozar; belli şeyleri bulmacaya dönüştürür ve bildik olanı bilmedikleştirir. Kipling’in öyküsündeki kırkayak gibi, öz bilinç kazandığında … Devamını oku…