Kurumları İnceleme Biçimleri Nelerdir

Kurumları İnceleme Biçimleri

Kurum araştırmalarında genelde üç türlü bir incelemenin varlığından söz edilebilir: Bunlar; Tek bir kurumun gelişiminin tarih içindeki seyrinin izlenmesi. Bu usulde, bir kurumun ortaya çıkması durumu ele alınmış olduğundan bazen birtakım güçlüklerle karşılaşılır. Bir kurumun başlangıcının tespit edilmesi biraz da sonu gelmeyen bir iş gibi algılanmaktadır. Mukayeseli tahliller ise, çeşitli toplumlardaki veya aynı toplumun farklı … Devamını oku…

İşlev ve Süreç Olarak Kurumlaşma

İşlev ve Süreç Olarak Kurumlaşma

Kurumlaşma; resmî olarak belirlenmiş kurallara, yasalara, geleneklere, göreneklere, dinsel ve ahlaksal kurallara dayanan sosyal etkileşim kalıplarının istikrarlı bir şekilde gelişmesi şeklinde tanımlanabileceği gibi; istikrarsız davranışlardan daha düzenli, kendi kendinin devamını sağlayan, toplumca değer verilen davranış kalıplarına geçiş olarak da ele alınabilmektedir. Kurumlaşma, belirli kurallar etrafında davranışların standart hale getirilmesidir. Kurumlaşmada süreklilik vardır. Sosyal sistem içerisinde … Devamını oku…

Toplam Kültür Olarak Kurumsal Sistem

Toplam Kültür Olarak Kurumsal Sistem

Temel kurumlar, tüm parçaları işleyen, tam ve sürekli bir ağ, bir sistem olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu ağ, toplumun kültürü olarak adlandırılabilir. Bir kurumsal sistemi daha açıklıkla görebilmek için, şu noktaların göz önünde bulundurulması yararlı olur: Bir mihver kurum çevresinde kümelenen temel kurumların pozisyonunu dikkate alan bir kavramsallaştırma yapılabilir. Buradaki her bir temel kurum içine, daha sonra … Devamını oku…

Kurumlar ve Sosyal Yaptırımlar

Kurumlar ve Sosyal Yaptırımlar

Kişiler, yüksek veya düşük statülere göre mevkilendirilebilecekleri gibi roller de farklı düzeylerde değerlendirilmektedirler. Bazı kişi ve davranışlar onaylanırken, bazıları onaylanmaz. Bundan dolayı her kültürde kurumlar düzenli bir biçimde mevkilendirilmiştir. Temel kurumlar, yardımcı kurumlardan daha önemlidir (Fichter, 1990, 117). Ancak mihver [önemli, odak noktası konumunda olan] kurumlar en önemli kurumlar olarak ele alınmaktadır. Bilindiği gibi, kişinin … Devamını oku…

Kurumlar Ağı

Kurumlar Ağı

Kültür ve toplumun sürekliliği için, temel kurumların karşılıklı bağımlı işleyişinin koordine edilmiş ağı son derece önemlidir. Hiç bir kurum kendi başına var olamaz, her bir kurum çeşitli derecelerde diğerlerini etkiler ve diğerlerinden etkilenir. Temel ve yardımcı kurumlar, kişi ve gruplarca oynanan sosyal ilişki ve roller yoluyla birleşirler (Fichter, 1990, 116). Kurumların karşılıklı bağımlılığı çeşitli biçimlerde … Devamını oku…

Kurumların Sınıflandırılması

Kurumların Sınıflandırılması

Sosyal gruplar pek çok biçimde sınıflandırılabilir. Gruplara çeşitli bakış açılarından bakmak mümkündür. Gruplar gibi kurumlar da farklı bakış açılarından bir sınıflamaya tabi tutulabilirler. Bazı kurumlar, son derece zorlayıcı olabilirken, bazıları ise kişiler üzerinde daha az bir yaptırıma sahip olabilir. Bazı kurumların uygulamaları, toplum ölçüsünde yaygın olurken bazıları da yerel olarak bulunabilir. Yine bazıları yüksek sosyal … Devamını oku…

Kurumların Evrenselliği ve Çeşitliliği

Kurumların Evrenselliği ve Çeşitliliği

Kurumların bir parçası olan kalıplar, roller ve ilişkiler her toplumda bulunurlar. Kalıp, rol ve ilişkiler her yerde sistemli bir biçimde, kurumlar içinde düzenlenmiştir. Temel kurumlar, her yerde zorunlu olarak bulunur, hem de sosyal davranışları kurumsallaştırırlar. Her toplumda temel evrensel sosyal gereksinmeler, kültürel olarak onaylanmış ve sistemli bir tarzda karşılanırlar. Temel kurumlar (aile, eğitim, din, ekonomi, … Devamını oku…

Kurumların İşlevleri

Kurumların İşlevleri

Grup yaşamındaki kişilere kurumun ne derece etkili olduğunun ortaya çıkması için öncelikli olarak birtakım ön değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. İlk olarak, bir kurumun nesnesi ve amaç itibariyle grubunkiyle aynı olduğu söylenebilir. Ekonomik, dinsel ve siyasal gruplar; kültürün kurumsallaştırdığı ekonomik, dinsel ve siyasal amaçlar için bir çaba sarf ederler. İkinci olarak, grubun yerine getirmiş olduğu işlevler, kişiler … Devamını oku…

Kurum ve Grup Eş Anlamlı Değil

Kurum ve grup terimleri genellikle karıştırılmaktadır. Bu terimlerin eş anlamlı olmadıklarını bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bu terimlerin tekabül ettiği kavramlar bilinebilirler ve birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebilirler. Çünkü o kavramların tekabül ettiği nesneler gerçekte de birbirinden farklıdır. Kuşkusuz kurum kavramı, bir soyutlamadır; ancak kendi başına kültürün herhangi bir maddi nenesi kadar gerçek ve o … Devamını oku…

Toplumsal Kurumların Yapısı ve Kurumsal Değişmeler

Her toplumda insanların ihtiyaçlarına göre birtakım kurumların daha fonksiyonel olduğu görülebilir. Bunun yanında bir fonksiyonun belli bir kurum tarafından yerine getirilmiş olmasını da toplumların homojenlik–heterojenliği belirler. İlkel toplumlarda birçok fonksiyonun aile ya da akraba topluluğu içinde yerine getirilmiş olduğu görülürken, daha başka bir çağda, dinin daha fonksiyonel bir görevde olduğu görülebilir. Modern toplumlarda ise daha … Devamını oku…