Ayrımcılık ve Farklı Biçimleri

Ayrımcılık, en basit tanımıyla; herhangi bir kamu yararı ya da mantıklı bir gerekçe söz konusu olmaksızın bir kişiye, benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması anlamına gelir. Ayrımcılık bir siyasi, dinî, cinsel tercihi benimseyenlere ya da bir ırka, cinsiyete, yaşa karşı olabilir. Ayrımcılığın temelinde ön yargıların büyük bir rolü … Devamını oku…

Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi Nelerdir

Medya, asıl olarak yabancı kökenli olan “media” kelimesinden dilimize geçmiş bir kavramdır. Türkçede “kitle iletişim araçları” olarak da tanımlanan medya, her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel işleve sahip her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren, çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın … Devamını oku…

Şiddetin Toplumsal Yapıya Etkileri Nelerdir

Şiddet kavramı sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma olarak tanımlanır. Şiddet olayları ise insanları sindirmek, korkutmak için yaratılan olay ya da girişimler olarak tanımlanmaktadır. Başkasına karşı tehdit oluşturan, insana fiziksel ve ruhsal olarak zarar veren her davranışı şiddet olarak değerlendirebiliriz. Geniş anlamda şiddet ise insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, dolaylı ve … Devamını oku…

Toplumsal Açıdan Kimsesiz Çocuklar – Korunmaya Muhtaç Çocuk (Kimsesiz Çocuk)

1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre korunmaya muhtaç çocuk; anne ve babasız, ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup ana veya babası tarafından ihmal edilip dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü … Devamını oku…

Sporun Toplum İçin Önemi Nelerdir

Sporun Toplum İçin Önemi

Toplum ortak bir yaşam biçimini paylaşan, belli bir coğrafyada yaşayan, kendilerini bir bütün olarak gören, karşılıklı etkileşim içinde bulunan insanların oluşturduğu en geniş insan grubudur. Toplum yapısı içinde niteliklerine göre başta aileler olmak üzere okul, cami, iş yeri, spor kulübü, dernek, sendika, hastane vb. sosyal gruplar vardır. Toplum sosyal grupları amaçlarına, fonksiyonlarına, niteliklerine göre birbirini … Devamını oku…

Savaş ve Terörizm

Şiddet; cinayet, işkence, darbe (vuruş) ve etkili eylem, savaş, baskı, suçluluk, terörizm vb. kavramları kapsayan eylemlerin bütünüdür. Sözlük anlamıyla şiddet; bir kişiye, güç veya baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak veya yaptırmak anlamına gelmektedir. Şiddet olayları ise insanları sindirmek, korkutmak için yaratılan olay ya da girişimlerdir. Başkasına karşı tehdit oluşturmayı, kısaca insana fiziksel ve … Devamını oku…

Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Nelerdir

Kentleşme ekonomik gelişmeye paralel olarak nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların gelişmesi sürecini ifade eder. Türkiye 1950’li yılların başından itibaren artan bir kentleşme süreci içinde bulunmaktadır. İç göçler ve sanayileşme gibi nedenlerle kır ve kent nüfusunun dengesi değişmekte böylece orta büyüklükteki kentlerden büyük metropollere hızlı bir göç gerçekleşmektedir. Kentleşme; kentteki nüfus yoğunluğunun artması ve mevcut … Devamını oku…

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri Nelerdir

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri

En genel anlamıyla yoksulluk, bireylerin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayamama veya toplumsal standartların gerisinde kalma ya da yaşamın gerektirdiği imkânlardan yoksun olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk tanımları, boyutları ve çözüm yollarıyla son yıllarda toplumların gündemindeki önemli konulardan biri hâline gelmiştir. Yoksulluğun özellikle Dünya Bankası tarafından hazırlanan 1990 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda … Devamını oku…

Ekonomik Eşitsizlik Suçu Artırıyor Mu?

Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalar, çocuğu suça yönelten etkenler arasında sosyoekonomik koşulların ve yakın çevre koşullarının rolünü ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Kriminoloji alanındaki çalışmalar arasında suçluluğun nedeni olarak sosyoekonomik ve kültürel etkenlere öncelik tanıyan görüşlerin günümüzde giderek ağırlık kazandığı görülmektedir. Sosyoekonomik varsayımlardan hareket eden araştırmacılar, sanayileşme, kentleşme gibi hızlı değişim süreçlerinin, ekonomik bunalımlar, işsizlik, … Devamını oku…

Yoksulluk ve İşsizliğin Suça Etkisi Nelerdir

Yoksulluk ve İşsizliğin Suça Etkisi

Suç bir sosyal uyumsuzluk göstergesidir. Aslında suç; bazı nedenlerden dolayı topluma ters düşen davranış, söz veya tutumlardır. Hiç kuşkusuz ekonomik gelişme ile suç ve suçluluk arasında yakın ilişkiler vardır. Bu ilişkiler birçok sosyolog tarafından incelenmiştir. Ekonomik değişkenlerin suç davranışı üzerindeki olası etkisinin incelenmesinin büyük ölçüde 1960’lı yıllardan sonra yoğunluk kazandığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında işsizliğin … Devamını oku…