Sosyoloji ve Ekonomi

Ekonomi, kıt kaynaklarla, maksimum üretimi gerçekleştirmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Odak noktasında malların ve hizmetlerin üretim, tüketim, ve dağıtımı konuları yer alır. Sosyoloji de belli bir ölçüde bu konularla ilgilenir; fakat, amaçları farklıdır. Sosyoloji, ekonomik birimler arasındaki toplumsal ilişkinin incelenmesine odaklanır.

Artuklularda Din ve Ekonomi

Artuklular, toplum–din ilişkilerinde diğer kurum ve alanlarda dinle sahip olukları sıkı ilişkileri, ekonomik alanda da kurmuşlardır. Ekonomide de temelde İslam’a göre hareket etmeye çalışmışlardır. Örneğin topraktan şerî öşür vergisi almışlardır. Mümkün mertebe fazla vergi yükü getirmemeyi prensip ittihaz etmişlerdir. Şehirlerde ticari malların vergilerini kaldırmışlardır. Önemli bir ticarî kavşak noktası olarak Mardin’de ve diğer pek çok … Devamını oku…

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri Nelerdir

Yoksulluk ve İşsizliğin Toplumsal Etkileri

En genel anlamıyla yoksulluk, bireylerin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayamama veya toplumsal standartların gerisinde kalma ya da yaşamın gerektirdiği imkânlardan yoksun olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk tanımları, boyutları ve çözüm yollarıyla son yıllarda toplumların gündemindeki önemli konulardan biri hâline gelmiştir. Yoksulluğun özellikle Dünya Bankası tarafından hazırlanan 1990 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda … Devamını oku…

Ekonomik Eşitsizlik Suçu Artırıyor Mu?

Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalar, çocuğu suça yönelten etkenler arasında sosyoekonomik koşulların ve yakın çevre koşullarının rolünü ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Kriminoloji alanındaki çalışmalar arasında suçluluğun nedeni olarak sosyoekonomik ve kültürel etkenlere öncelik tanıyan görüşlerin günümüzde giderek ağırlık kazandığı görülmektedir. Sosyoekonomik varsayımlardan hareket eden araştırmacılar, sanayileşme, kentleşme gibi hızlı değişim süreçlerinin, ekonomik bunalımlar, işsizlik, … Devamını oku…

Yoksulluk ve İşsizliğin Suça Etkisi Nelerdir

Yoksulluk ve İşsizliğin Suça Etkisi

Suç bir sosyal uyumsuzluk göstergesidir. Aslında suç; bazı nedenlerden dolayı topluma ters düşen davranış, söz veya tutumlardır. Hiç kuşkusuz ekonomik gelişme ile suç ve suçluluk arasında yakın ilişkiler vardır. Bu ilişkiler birçok sosyolog tarafından incelenmiştir. Ekonomik değişkenlerin suç davranışı üzerindeki olası etkisinin incelenmesinin büyük ölçüde 1960’lı yıllardan sonra yoğunluk kazandığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında işsizliğin … Devamını oku…

Ekonomik Faktörlerin Toplumsal Değişmeye Etkisi Nelerdir

Üretim toplumsal değişmeyi olumlu yönde etkiler.

Ekonomik etkinlikler insanlığın tarihsel gelişme sürecinde, toplumsal değişmenin yönünü belirleyen en temel faktör olarak diğer bütün etkinliklerin kaynağı durumundadır. Hayatın idame ettirilmesi ve toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, ekonomik etkinlikler sayesinde gerçekleşir. Ekonomik etkinliklerin olmadığı bir toplumda değişmeden söz etmenin imkânı yoktur. Toplumlarda ekonomik etkinliklerin uygulanışı ve toplumların ekonomik gelişme düzeyi insanın, toplumsal grupların, tabaka ve sınıfların … Devamını oku…

Atatürk’ün Ekonomik Sistemlerle İlgili Görüşleri Nelerdir

19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti girdiği savaşlar sonucu hem eğitim ve sosyal yapı açısından hem de ekonomik açıdan oldukça zayıf düşmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından M. Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk’ün iktisat siyasetinin temel hedefi ekonomik kalkınmayı bir an önce gerçekleştirmektir. Bu hedef, döneme egemen olan “millî iktisat” kavramında somutlaşmaktadır. … Devamını oku…

Ekonomik Sistemler Nelerdir

Ekonomik sistemler, toplumun ekonomik düzenini, ekonomik etkinliklerinin örgütlenme biçimini ve üretim teknolojisini belirler. Bu sistemler, ekonominin temel sorunu olan, malların kimler için hangi yöntemlerle üretileceği ve bölüşüleceği sorununa farklı çözümler getirir. Dünyada örgütlenmeler farklı biçimlerde olmaktadır. Yöntem farklılıklarına rağmen amacın tek olduğunu söylemek mümkündür. Ortak amaç “insanoğlunun sonsuz ihtiyaç ve taleplerini sınırlı olanaklarla karşılamak”tır. KAPİTALİST … Devamını oku…

Ekonominin Temel Ögeleri Nelerdir? Enflasyon, Deflasyon, Devalüasyon ve Revalüasyon Nedir?

Ekonomik yaşam çeşitli ögelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar üretim, tüketim ve bölüşümdür. A. Üretim İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara üretim denir. Başka bir deyişle bir nesnenin tüketime uygun hâle getirilmesi için yapılan çalışmalardır. Buğdaydan un, sütten peynir, petrolden akaryakıt, yünden kazak yapmak üretimdir. Bu bağlamda, toprağı ekmek suretiyle … Devamını oku…

Ekonomide Mal ve Hizmet Nedir

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen somut nesnelere mal denir. Ekmek, şeker, kalem, elbise, otomobil, buzdolabı vs. birer maldır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen işlere hizmet denir. Temizlik, ulaşım, bankacılık, işçilik, berberlik, doktorluk, eğitim vs. birer hizmettir. Hizmetleri iki alt gruba ayırmak mümkündür. Doktorlar, berberler, dişçiler, sundukları hizmetler kişisel hizmetlerdir. Öte yandan kişisel olmayan ancak üretim … Devamını oku…