Kültür ve Eğitim İlişkisi

Kültürel ögeler dil yoluyla aktarılır. Dil (söz ve yazı) ile aktarmanın kurumlaşması sonucu “eğitim” ortaya çıkmıştır. Eğitim kurumu ile kültürel değerler düzenli ve bilimsel bir şekilde yeni kuşaklara geliştirilerek aktarılır. Kültürün temel özelliklerinden biri olan “öğrenilirlik” eğitim yoluyla sistemleştirilmiştir. Toplumsallaşma (sosyalleşme) ve kültürel değerleri kazanma öncelikle aile kurumunda başlar. Aile kurumunda başlayan bu süreç eğitim … Devamını oku…

Artuklularda Din – İlim – Eğitim

Artuklular, doğrudan doğruya din alanında oldukça önemli ve etkileri günümüze kadar gelen hizmetler yapmışlardır. Örneğin cami ve mescitler yaptırmışlardır. Vakıflar tesis etmişlerdir. İslam alimlerinin ve büyüklerinin önünü açmışlardır. Medreselere özel bir önem vermişlerdir. Bazı Artuklu hükümdarlarının medreselerde medfun bulunmalarının (Abdulgani Efendi, 1999: 48 vd.; Dolapönü, 1972: 44, 57, 61) da onların eğitime verdikleri önemi gösteren … Devamını oku…

Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem

Cumhurbaşkanı Atatürk, Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde tarih dersinde (19 Kasım 1937)

Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk’ün millî eğitim konusuna gösterdiği ilgi ve bu konudaki ileri sürdüğü görüşleri incelendiği zaman, bu konuya adeta bir eğitim düşünürü gibi eğildiği, konunun bütün yönleriyle çok yakından ilgilendiği, çevresine millî eğitimin … Devamını oku…

Eğitim Sistemi Ve Sorunları Nelerdir

Egitim sorunları

Sistem, karşılıklı etkileşim içinde bulunan unsurların tasarlanan amaçların gerçekleşmesi için bir bütün oluşturacak şekilde organize olması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda geçen bütün kavramı ile sistemin kendi içinde ulaşmak istediği amaçlar doğrultusunda her birinin ayrı bir sistem olduğu alt sistemlerden oluştuğu ifade edilmektedir. Her sistem,içinde bulunduğu toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerine dayalı olarak kurulup biçimlenmektedir. … Devamını oku…

Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitliği ve Fırsat Eşitliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir

Eğitim eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliği kavramı, toplumun tüm bireylerinin ayrım yapılmaksızın, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma olanaklarına sahip olmaları olarak tanımlanmaktadır. Hiçbir hukuksal engel bulunmamasına karşın, insanların olanakları eşit olmadığından eğitimden eşit ölçüde yararlanamadıkları görülmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilebilmesi için, insanların hukuk önünde eşit eğitim alma hakkına sahip olmaları yetmez. Bu hakkı … Devamını oku…

Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir

Sosyal Kurumlar

Eğitimin Aileyle Olan İlişkisi Eğitim, sadece okullarda gerçekleşen bir süreç değildir. Ailelerin de kaliteli bir eğitimin gerçekleşmesinde önemli rolü vardır. Aile, okul öncesi temel eğitimin verildiği bir kurumdur. Aile, çocuğun eğitiminde tek başına önemli roller oynayabileceği gibi aynı zamanda okulda aldığı eğitimi ile doğrudan ilgilenen önemli bir kurumdur. Bu nedenle eğitim açısından okul ile aile … Devamını oku…

Eğitimin Amacı ve İşlevleri

Engelli çocuklara evde eğitim hizmeti

Eğitimin amacı; eleştirel düşünebilen, araştırmalar yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve teknoloji konusunda belirli bir aşinalık düzeyine sahip bireyler yetiştirmektir. Pedagog Booker: “Gençleri eğitmenin amacı, onları yaşamları boyunca kendi kendilerini eğitmeye hazırlamaktır.” der. Eğitim ve öğretimle çocuk, gerektiğinde bilgiyi nereden ve nasıl öğrenebileceğini bilmeli, temel becerileri kazanmalıdır. Eğitimin temel işlevlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 1. Eğitilen kişinin toplumsallaşması için … Devamını oku…

Eğitim İle İlgili Kavramlar Nelerdir

Uzaktan eğitim

Eğitim: Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına uygun) değişme meydana getirme sürecidir. Bu tanıma göre eğitim bir süreçtir. Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Farklı eğitim süreçleri aşağıda açıklanmıştır. Örgün eğitim; kişilerin yaşama atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan okul ya da okul … Devamını oku…