İbadetin Birleştirme Gücü (Pouvoir integrant de culte)

Burada dini tecrübenin pratik anlatımı olan ibadetin sosyolojik anlamları inceleme konusudur. Zihni bir nitelikte olan iman, grup veya fertleri daha geniş bir cemaat içinde ayrımlaşma ve ayrılmaya götürürken ibadet dini kurumu kurmaya, birleştirmeye ve geliştirmeye yarar. Underhill ibadetin dini benciliği yendiğini ve sosyolojik ve mezhebi bölünme ve ayrılmaları önlediğini büyük bir anlayışla söylemektedir. İbadet, ayin … Devamını oku…

İman ve Öğretinin Birleştirme Gücü (Le Pouvoir integrant de foi et doctrine)

Konu dinin cemaat üyelerini birleştirip kaynaştırarak tek parça bir bütün yapmasını ve bunu kolaylaştıran ve güçleştiren şart ve araçları inceleme olduğuna göre, dini tecrübenin çeşitli anlatımlarının (iman, ibadet ve cemaat) ne dereceye kadar hu birleşme ve kaynaşmaya yardım ettikleri sorulabilir. Kesin anlamdaki dini tecrübe, kutsal terimlerle buyrulmuş ve bildirilmiş, tapınma törenleriyle anlatılmış ve son olarak … Devamını oku…

Dinin Sosyolojik Rolü Nedir?

Tipolojik bakımdan dinin toplum karşısında üç farklı tutumu vardır: 1-Olumlu tutum (Attitude affirmative) Bu durum ve tutum, din ve dünya teşkilatları aynı olan grupların ayırdedici bir niteliğidir. Ulusal dinlerle, İslamiyet, lamaizm ve Vatikan Katolikliği bu tutumun aydınlat cı örnekleridir. Burada din topluma karşı olumlu bir durum takınmıştır. 2-Olumsuz tutum (Attitude negative): Koyu sofuluk (Ascetisme radical) … Devamını oku…

Dinin Sosyolojik Anlatımı: Din Birliği (Communioıı) – Kollektif ve Ferdi Din

Dini tecrübenin teorik ve pratik anlatımları onun üçüncü bir görünüşü olan sosyolojik anlatımı ile tamamlanır. Yaşayan bir din Labiatı icabı toplumsal münasebetleri kurmak ve devam ettirmek zorundadır. John Mac Murray Dini Tecrübenin Yapısı üzerindeki ilgi çekici derslerinde din alanının kişisel münasebetler alanı olduğuna bizleri inandırmaya çalışıyor. Bu teori dinde ferdi ve kollektif elemanlara yer vermekle … Devamını oku…

Dinin Pratik Anlatımı: Tapınma (Culte)

Başlangıçtan beri yapılan açıklamalardan, dini tecrübenin pratik anlatımı olan dini eylem veya ibadetin sıkıca inanç ve imana bağlı olduğu anlaşılıyor. Dinin teorik bildirisinde açıklanan iman konuları burada pratik olarak anlatılmakta, uygulanmakta ve gerçekleşmektedir. Geniş anlamda, dini tecrübeden kaynağını alan her eylem dinin pratik anlatımı olarak alınmak gerekir. Dar anlamda ise dinsel kişi (Homo Religiosus) nin … Devamını oku…

İmanın Muhteva Bakımından Gelişmesi

Dini tecrübenin teorik anlatımı özel bir önem taşıyan üç konu etrafında döner: Tanrı, Dünya ve İnsan. Bunları karşılayan bilim dalları sırasıyla Teoloji, Kozmoloji ve Antropoloji (İlahiyat, Kevniyat  ve  beşeriyat)  veya Tanrı bilimi, evren bilimi ve insan bilimidir. Bu kavramlar süreklice efsane, öğreti ve inak, başka deyişle mitos, doktrin ve doğma şekilleri altında evrim geçirmişlerdir. Tanrı, … Devamını oku…

İmanın Şekil Bakımından Gelişmesi

İlkel zihniyetlerdeki efsane (mythes), daha ileri medeniyetlerde öğreti (Doktrin) olarak kendini gösterir. Efsanenin kendine öz mantık ve kuralları vardır. İlkel zihniyetle ilgili zaman, mekân ve sebeplik kategorileri ve efsanelerde adı geçen kişilikleri incelemek bu konuda çok aydınlatıcıdır. Çok kez birbirini, tutmayan mitolojik olay ve geleneklerin çeşitli olmasıyla nitelenen polimorfizm aşaması, belirli medeniyetlerde bütün tarih boyunca … Devamını oku…

Dinin Teorik Anlatımı: İman ve Öğreti (Croyance et doctrine)

Teorik anlatım Temel tecrübede daha önceden vardır.  Temel tecrübe, çok kez duyu, düşünce veya öğreti (doktrin) yi içinde gizleyen sembollerle gösterilir. İlk algı ve sezişten olan Temel Tecrübe belirli ve tutarlı teorik bildirilerde söz konusu olur. Bu türlü sembollerin niteliğini iki büyük alman şairi güzelce anlatmışlardır. Schillere göre; aklın olgunlaşması sürecinde ancak yüzyıllar geçtikten sonra … Devamını oku…

Dini Tecrübenin Anlatılmaları

Din olayları gözden geçirilecek olursa, Dini Tecrübeyi tam olarak açıklamak üzere sürekli ve az çok başarılı bir çabanın harcandığı göze çarpar. Gelenek ve görenek, evrim ve devrim, reform ve rönesans gibi sözler hu alanda verilen bitmez tükenmez savaşın çeşitli evrelerini  gösterir.  Bu  arada, dini şekillerle sanat, hukuk ve ekonomi faaliyetleri arasında görülen benzerlikte ilgi çekicidir. … Devamını oku…

Din ve Toplum

Dinle toplumun karşılıklı münasebetlerini incelemeye başlamadan önce bazı ön sorular üzerinde kısaca durmamız gerekir. a) Din bireysel mi yoksa toplumsal mıdır? b) Dinin tabii gruba karşı tutumu nedir (olumlu, olumsuz veya ilgisiz midir ?); başka bir deyişle toplumla dinin temas noktaları nerededir? Dini tanımlamak amacımız dışındadır. Bununla beraber en iyi tanım, kısa ve sade olmak … Devamını oku…