Genel Olarak Din ve Toplum İlişkileri

Din ile tabiatı gereği bir varlık olarak insan arasında çok sıkı ilişkiler olduğu herkesin malumudur. İlk insan ve ilk toplumla birlikte dinin de var olduğu, genel bir kabule mazhar olmuştur. İnsanlığın yeryüzünde ortaya çıktığından bu yana din fenomeni, toplumları çeşitli biçimlerde etkilemiştir. Bu nedenle denilebilir ki insanlık tarihi, aynı zamanda din tarihi veya dinsel olaylar … Devamını oku… Genel Olarak Din ve Toplum İlişkileri

Artuklularda Ulema-Toplum, Sufilik-Toplum, Din Dili-Toplum İlişkileri

Artuklularda ulema-toplum, sufilik-toplum, din dili-toplum ilişkilerini bakalım. Ulema ve Toplum Artuklular devrinde Müslüman toplumda Ulemanın çok yüksek bir statüsünün olduğunu görüyoruz. Hükümdarlar ilim adamlarına büyük ehemmiyet vermişlerdir. Örneğin Hüsameddin Timurtaş, ilim ehlini seven, her çeşit sanat ehline izzet ikramda bulunan, din ve ilim erbabına sahip çıkan, onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir yöneticiydi (İbnu’l-Ezrak 1992: … Devamını oku… Artuklularda Ulema-Toplum, Sufilik-Toplum, Din Dili-Toplum İlişkileri

Artuklularda Din ve Toplum İlişkileri

1102- 1409 tarihleri arasında Hısnıkeyfâ (Hasankeyf), Harput ve Mardin bölgelerinde hüküm sürmüş olan Artukoğulları Beyliği, bu bölgelerde 300 yılı aşkın görece uzun bir süre hakimiyet kurmuş olduğu için hakimiyet bölgelerindeki toplumsal hayatın hemen her alanına damgasını vurmuştur. Yapılan araştırmalarda Oğuzların Diğer boyundan geldikleri anlaşılan Artukluların tarih sahnesine çıkışlarının başlangıcı, Artuk b. Eksuk Bey’in (ö. 1091) … Devamını oku… Artuklularda Din ve Toplum İlişkileri

Atatürk’ün Laiklik Hakkındaki Görüşleri Nelerdir

Atatürk ve laiklik

Laiklik ilkesi, Türk İnkılâbının temel taşı olarak kabul edilmektedir. Laikliğin en önemli unsuru, din ve vicdan hürriyetidir. Atatürk bu unsuru şu sözleriyle ifade eder: “Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilmez, ferdin tabiî haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.” “Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din, ne de mezhep kabulüne … Devamını oku… Atatürk’ün Laiklik Hakkındaki Görüşleri Nelerdir

Toplumsal Yaşamda Din ve Laiklik

Din ve vicdan özgürlüğü bireyin temel haklarındandır.

Laikliğin sosyolojik anlamı, dinin toplumsal hayattaki etkisinin en aza indirilmesini, toplumun büyük ölçüde “sekülerleşmesini” (dünyevileşmesini) ifade eder. Bu durum toplumsal yapı ve ilişkilerde insan aklı ve yaşama pratiğinin temel olması, dinî, mistik ve irrasyonel unsurların ikinci plana düşmesi demektir. Siyasal toplumun örgütlenmesinde Batı düşünce ve uygarlığının ürünü olan laiklik, Avrupa tarihinde yaşanan kilise-devlet mücadelesinin/çatışmasının bir … Devamını oku… Toplumsal Yaşamda Din ve Laiklik

Atatürkçü Düşüncede Vatandaşlık, Hak ve Sorumluluk

Atatürk

Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan, sorunlarına çözüm önerileri getiren, çağdaşlaşmayı hedef alan, aklı ve bilimi temel hareket noktası olarak gören düşünce sistemidir. Atatürkçü düşünce sisteminde insan; düşünceleri, davranışları ve eylemleriyle bir yandan doğaya ve doğa kanunlarına, diğer yandan, toplum içinde yaşamak zorunda olduğundan topluma ve toplumun geliştirdiği kurallara bağlıdır. Bu bağlılık, insanın doğayla … Devamını oku… Atatürkçü Düşüncede Vatandaşlık, Hak ve Sorumluluk

Devlet ve Hükümet

Devlet ve Hükümet

Devletin bütün unsurlarını bir araya getirerek yapılacak bir tanımlama, devletin ne olduğunu yeterince ifade etmeye yetmez. Devlet ne sadece ülke ve insan topluluğu ne sadece iktidar ya da siyasal ve hukuki düzen ne de bunların bir toplamı veya sentezidir. Devlet; bunların dışında ve ötesinde, gözle görülemeyen, elle tutulamayan soyut bir kavramdır. Devlet; idari, hukuki ve … Devamını oku… Devlet ve Hükümet

Sosyal Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir

sosyal hukuk devletinin özellikleri

– Sosyal devletin siyasi rejimi demokrasidir. – Sosyal hukuk devletinde ekonomik, siyasi, toplumsal hak ve özgürlükler en üst düzeyde (anayasa ile) güvence altına alınır. – Sosyal devlet; ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. – Sosyal devlette bireyin yanı sıra sivil toplum kuruluşları toplumun ve devletin temelini … Devamını oku… Sosyal Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir

Hukuk ve Değişme

anayasalar - hukuk ve değişme

Hukukun amacı adalettir. Adalet ise bir insanın diğer insanlarla olan davranışlarıyla ilgili hukuki bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme sonucu bazı davranışlar yasaklanır, bazılarının ise yerine getirilmesi emredilir. Niteliği ne olursa olsun bir hukuk düzeninin varlığı devlet için zorunludur. Devletler; toplumsal düzeni, zorlayıcı nitelik taşıyan hukuk kuralları sayesinde sağlar. Ancak gelişen teknoloji, değişen gelenek ve göreneklerle birlikte … Devamını oku… Hukuk ve Değişme