Din ve Sosyal Değişme

Bütün dinler, kendi anlayışına uygun bazı davranış kalıpları, kaideler ve prensipler ortaya koyarlar. Bir dini kabullenen insan, doğal olarak her yerde inandığı dinin kurallarına göre hayatını tanzim etmeye başlar. Bu süreç içerisinde, dinin verdiği güç ve motivasyonla bir takım sosyal davranışlar gösterir. Şu halde sosyal yapıda etkili bir aktör olarak dinin, toplumsal değişmelerden bağımsız olması … Devamını oku… Din ve Sosyal Değişme

Kamu Politikası Analiz Aracı Olarak Sosyoloji ve Sosyoloji Çalışmaları

Kamu politikasının ne olduğu sorusuna değişik cevaplar verilmiştir. Kamu politikası bir kamu kuruluşunun çevresiyle ilişkisidir (Eyestone, 1971: 18). Kamu politikası kamu yönetiminin yapmayı ya da yapmamayı seçtikleri her şeydir (Dye, 1987: 3). Anderson, politika bir takım kuruluş veya kişilerin bir sorunu çözmede izledikleri amaçlı hareketler bütünüdür (Anderson, 1990: 3) biçiminde tanımlanmışlardır. Kamu politikasının özellikleri Hogwood … Devamını oku… Kamu Politikası Analiz Aracı Olarak Sosyoloji ve Sosyoloji Çalışmaları

Modernleşme, Küreselleşme ve Sosyoloji

Modernleşme, Küreselleşme ve Sosyoloji

Bütün bir 18. Yüzyıl ile erken 19. Yüzyıl insanlık ve düşünce tarihinde modernlik bağlamında tartışılır. Sosyal bilimler ve ağırlıklı olarak sosyoloji kapitalist modernliğin yani modern dünya sisteminin ürünüdürler ve onun kavramsallaştırılma biçimlerinden bağımsız değildir (Kızılçelik, 2001: 71). Sosyal bilim dallarının isimleri de dahil olmak üzere, kavramsal anlamları da 19. Yüzyılda inşa edilen pozitivistik hakikat, gözlemlenebilir … Devamını oku… Modernleşme, Küreselleşme ve Sosyoloji

Kültür Emperyalizmi Nedir

Değişim her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir.

Emperyalizm kavramı ülke kaynaklarının daha güçlü başka bir ülke tarafından sömürülmesi, el konulması anlamına gelmektedir. Bu kavram ekonomik boyutu dışında kültür alanında kullandığımızda da benzer bir şekilde sömürü ile karşılaşırız. Bir ülkenin kültürel öğeleri başka ülke kültürleri karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorsa kültürel emperyalizm söz konusudur. Özellikle kitle iletişim araçları, sanal ortamlar … Devamını oku… Kültür Emperyalizmi Nedir

Dünyanın Küreselleşmesini Sağlayan Olaylar

            1456 Gutenberg’in matbaasında kitap basılması. 1769 James Watt’ın buhar makinesinin patentini alması. 1884 Sıfır meridyeni Greenwich (Londra) olmak üzere dünyanın 24 kuşağa bölünmesi. 1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. 1965 İlk geniş alanlı bilgisayar şebekesinin ABD’de kurulması (İnternet’in habercisi)       1492 Kristof Kolomb’un Amerika’ yı keşfi. 1896 … Devamını oku… Dünyanın Küreselleşmesini Sağlayan Olaylar

Kitle iletişim Araçlarının Kısa Tarihi

Kitle iletişim araçlarının önemli habercisi 15. yüzyılın ortalarında icat edilen ve tarihte ilk kez metinlerin yüksek hızda çoğaltılmasına imkân tanıyan baskı makinesi olmuştur. Bu gelişme, fikirlerin bireysel bağlantıya ihtiyaç duymadan uzak mesafelere taşınabileceğini göstermişti. O güne kadar belli kurumların tekelinde bulunan bilgi, basın yoluyla dağıtılmış ve geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Buna rağmen, 19. yüzyıla kadar … Devamını oku… Kitle iletişim Araçlarının Kısa Tarihi

Teknoloji ve Toplumsal Değişim

Bilimsel ve diğer bilgilerin pratik uygulamaları demek olan teknoloji, toplumsal değişimin ana kaynağıdır. Teknolojinin toplumsal değişim üzerindeki etkilerini anlamak için hayat biçimlerimizin ve sosyal davranışlarımızın, küçük mutfak aletlerinden otomobillere kadar değişik teknolojiler tarafından nasıl belirlendiğini araştırmak zorundayız. Çoğu teknolojik icat, mevcut bilimsel bilgi ve teknolojiye dayanır. Bir toplumun çok ilerde olmasını sağlayan, önemli ölçüde teknolojik … Devamını oku… Teknoloji ve Toplumsal Değişim

Toplumsal Değişme

Değişim, belli bir zaman içinde gerçekleşen farklılıklardır. Değişim kavramı gelişme kavramıyla sıklıkla karıştırılır. Değişimde esas olan neyi neden değiştirmek istendiğinin açık seçik tanımlanmasıdır. Toplumsal değişim, toplumsal yapıda meydana gelen değişimdir, yani toplum içinde çoğunluk tarafından paylaşılan örüntülerde zaman içerisinde görülen değişim. Feodal Avrupa ile modern Avrupa arasındaki ya da Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusyası arasındaki … Devamını oku… Toplumsal Değişme

Türkiye’de Toplumsal Değişme Faktörleri

Kurtuluş Savaşı sonrasında gerçekleştirilen Türk inkılabının Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerindeki etkisi ve günümüze kadar gerçekleştirilen değişimdeki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Atatürk inkılapları doğrultusunda siyaset, hukuk ve eğitim kurumlarında çağdaş topluma ulaşmak için güçlü adımlar atılmıştır. Bu adımlara örnek olarak; halifeliğin kaldırılması, eğitimin laikleştirilmesi, medreselerin kapatılması, Latin harflerinin kabulü, Medeni Kanun’un ilanı, Türk Ceza Kanunu, Türk … Devamını oku… Türkiye’de Toplumsal Değişme Faktörleri

Toplumsal Değişme Sürecinde Osmanlı Toplum Yapısı ve Cumhuriyet Dönemi

Toplumsal Değişme Sürecinde Osmanlı Toplum Yapısı ve Cumhuriyet Dönemi

Türkiye’de toplumsal değişmeyi; Tanzimat öncesi, Tanzimat ve sonrası, Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç dönemde inceleyebiliriz: Tanzimat Öncesi Osmanlı toplumsal yapısı, üç temel sınıfı bünyesinde barındırıyordu: Asker ve sivil bürokratlardan oluşan üst sınıf; âyan, eşraf ve tüccarlardan oluşan orta sınıf, reaya (üretici köylü)’dan oluşan alt sınıf. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemlerinde,- devlet oldukça zengindi. Ülke dünya ticaret … Devamını oku… Toplumsal Değişme Sürecinde Osmanlı Toplum Yapısı ve Cumhuriyet Dönemi