Din Sosyolojisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Din Sosyolojisi Dinler Biliminin önemli bir dalıdır. Öte yandan bu disiplin din ve toplum bilimlerinin birleşmesinden doğmuştur. Din Sosyolojisinin, iki disiplinden tevarüs ettiği meseleler yanında bir takım güçlükleri ve kendine öz görevleri vardır. Başka deyişle, din sosyolojisi, insanın diğer faaliyetlerine ilişkin olarak sosyoloji ile bazı problemleri paylaşır. Bu arada dini tecrübe ve anlatımlarının özel mahiyetine … Devamını oku… Din Sosyolojisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Dini Tecrübe Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Rudolf Otto, Dini tecrübenin türsel (specifique) bir nitelik taşıdığı kanısındadır.  Otto bu işe görülmemiş  bir  çözümleme  inceliği, o zamana kadar alışılmamış bir derinlik ve üstün değerde bir dini duyarlık kavramı getirmiştir. J.Wach üstadının hu çıkış noktasını benimsemiştir. Ahlak, estetik ve benzeri tecrübelerle olan bağıntısına rağmen yine dini tecrübe, diğer tecrübe türlerinden ayrılır. Rodolf Otto bunun … Devamını oku… Dini Tecrübe Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Yorum Teorisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Wach Dilthey’in görüşlerini benimseyerek yorumu felsefe ile insan bilimleri (Geisteswissenshaften) arasında bir bağlantı noktası sayar. Yazdığı anlayış (Das Verstehen) adlı eserin birinci cildini yorum teorisine ayırmıştır. Burada sırasiyle Wolf, Ast ve Boeckh gibi klasik filologlar, Schliermacher gibi teologlar ve W. Von Humboldt gibi bilginlerin sistemleri yer alır. Wach verdiği her örnekte, keskin bir görüşle yorum … Devamını oku… Yorum Teorisi Nedir? Dinler Biliminin Üst Yapısı

Dinler Bilimi Nedir? Felsefenin Dinler Bilimine Yardımı

Joachim Waclı’a göre Dinler bilimi felsefi değil, ampirik bir bilimdir. Wach, C. P. Tiele’nin din bilimleriyle Din felsefesi arasındaki sınırları ortadan kaldırmış imasına takışmıştır. Tielenin eserinde, Din Felsefesi, dar anlamıyla, Dinler biliminden başka bir şey değildir. Yazara göre bilim derlenmiş, düzenlenmiş ve bölümlenmiş bilgiler üzerindeki felsefi bir görüştür. Wach, Chantepie de la Soussaye’nin de Dinler … Devamını oku… Dinler Bilimi Nedir? Felsefenin Dinler Bilimine Yardımı

Toplam Kültür Olarak Kurumsal Sistem

Toplam Kültür Olarak Kurumsal Sistem

Temel kurumlar, tüm parçaları işleyen, tam ve sürekli bir ağ, bir sistem olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu ağ, toplumun kültürü olarak adlandırılabilir. Bir kurumsal sistemi daha açıklıkla görebilmek için, şu noktaların göz önünde bulundurulması yararlı olur: Bir mihver kurum çevresinde kümelenen temel kurumların pozisyonunu dikkate alan bir kavramsallaştırma yapılabilir. Buradaki her bir temel kurum içine, daha sonra … Devamını oku… Toplam Kültür Olarak Kurumsal Sistem

Kültür ve Eğitim İlişkisi

Kültürel ögeler dil yoluyla aktarılır. Dil (söz ve yazı) ile aktarmanın kurumlaşması sonucu “eğitim” ortaya çıkmıştır. Eğitim kurumu ile kültürel değerler düzenli ve bilimsel bir şekilde yeni kuşaklara geliştirilerek aktarılır. Kültürün temel özelliklerinden biri olan “öğrenilirlik” eğitim yoluyla sistemleştirilmiştir. Toplumsallaşma (sosyalleşme) ve kültürel değerleri kazanma öncelikle aile kurumunda başlar. Aile kurumunda başlayan bu süreç eğitim … Devamını oku… Kültür ve Eğitim İlişkisi

Kültürün İşlevleri Nelerdir?

Kültürün İşlevleri

Kültürün temel işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Kültür en genel anlamda bireylere, gruplara, toplumlara yaşam ıçın gerekli davranış kalıplarını (değerler, yazılı ve yazısız normlar, araç ve gereçler) sunar. Kültür, toplumları, ulusları, grupları, birbrinden ayıran, onları özgün kılan bir işleve Kültür, içerdiği özelliklerle bir toplumu kendine özgü kılar. Bir toplumda, kültürün temel değerleri birey ve gruplara benimsetilerek … Devamını oku… Kültürün İşlevleri Nelerdir?

Kökleşmiş Kültür İçerikleri Nelerdir?

Örf, adet, gelenek ve görenekler gibi yazısız kurallar kökleşmiş kültür içeriklerini oluştururlar. Toplumlar ve hatta bir toplumdaki farklı gruplar değişik gelenek, görenek, örf ve adetlere sahiptir. Örf, adet ve geleneklerin, tarım toplumlarında yaptırımı çok güçlüyken modem sanayi toplumlarında yaptırımı zayıftır. Diğer taraftan hukuk kuralları gibi yazılı kurallar kent yaşamında insanlar arası ilişkileri düzenleyen en etkili … Devamını oku… Kökleşmiş Kültür İçerikleri Nelerdir?

Alt Kültür Ne demek?

Her toplumda, egemen olan kültürden farklı olan alt kültür grupları vardır. Bu farklılıklar; davranış birimleri, giyim, dil, inanış, gelenekler vb. biçimlerde ortaya çıkabilir. Özellikle metropollerde, farklı etnik, sınıfsal, dinsel temelde oluşan alt kültür ögeleri yoğundur. Bunlar aynı zamanda, o toplumun kültürel zenginliğini oluşturur. Kültürel hoşgörü, farklı toplumsal kültürlerin ve alt kültürlerin varlığına saygıyı gerektirir.

Kültürel Çatışma Ne demek?

Bir kültüre diğer kültürlerden (dışardan) giren bazı ögelerin, toplumdaki bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkar.   Kültürel çatışma, vurma, kırma, hor görülme olarak ortaya çıkarsa kavga ve teröre neden olabilir. Tam tersine çatışma, toplumların gelişim sürecinde doğal olarak algılanıp kabul edilirse, hoşgörü ve karşılıklı iletişim ile aşılabilir.