Evlilik ve Boşanma

Bir kadın ve erkeğin yasalar önünde beraber yaşamaya karar vermesi ve bunu topluma duyurması ile başlayan süreç evliliği, yine yasalar önünde beraber yaşamaktan vazgeçilmesi ise boşanmayı ifade eder. Şiddetli geçimsizlik, zina, cana kasıt, akıl sağlığının bozulması, çiftlerden birinin evi terk etmesi, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı boşanma nedenleri olarak sıralanabilir. Evlilik biçimleri farklı şekillerde tanımlanır. Eş … Devamını oku…

Aile Kurumunun İşlevleri Nelerdir

Aile kan bağı ile birbirine bağlı bireylerin karşılıklı hak ve sorumluluklarıyla oluşan toplumun en küçük ve en önemli toplumsal grubudur. Aile, bireye doğumundan itibaren içinde yaşadığı toplumun değerlerini, yaşama biçimini aktararak refakat eder. Birey, aile içinde kimliğini oluştururken temel gereksinimlerini de karşılar. Aile, yaşam becerilerinin doğal süreçlerde öğrenildiği eğitici bir kurumdur aynı zamanda. Sağlıklı aile … Devamını oku…

Toplumsal Açıdan Kimsesiz Çocuklar – Korunmaya Muhtaç Çocuk (Kimsesiz Çocuk)

1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre korunmaya muhtaç çocuk; anne ve babasız, ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup ana veya babası tarafından ihmal edilip dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü … Devamını oku…

Kadının Değişen Toplumsal Rolü Nedir

Kadının toplumdaki rolü

Batı toplumlarında yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra başlayan geleneksel toplumsal yapıdaki değişim, 1990’lı yıllardan itibaren Türk toplumunda da etkisini hızla göstermeye başlamıştır. Özellikle son on yılda görülen hızlı değişim, geleneksel toplumsal yapımızdaki temel karakterler olan; büyükbaba ve büyükanne, anne ve baba ile çocukların tipik statü ve rollerini hızla değiştirmeye devam etmektedir. Kadınların çalışma hayatına girmesi, … Devamını oku…

Geçmişten Günümüze Kadının Yeri Nedir

Dünyada ve Türkiye'de kadın hakları

Çok eski çağlardan beri kadın ve erkek kendine yönelik roller edinmiş ve bunları benimsemiştir. Sümer’de, tanrıçalar tanrılardan önce geliyordu. Bu durum Sümer toplumunda kadına verilen değeri göstermektedir. Çin ve Bizans kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla milattan önce iki yüzlü yıllarda Orta Asya’da göçebe yaşayan Türk kadınlarının erkekler yanında önemli bir rolü olduğu biliniyor. Eski Türklerde kadın, ailede … Devamını oku…

Boşanmanın Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir

Boşanmanın Nedenleri ve Sonuçları

Hukuksal bir kavram olarak ele alındığında boşanma; basit anlamda evlilik sözleşmesinin sona ermesi, evlilik ilişkisinin yasal olarak ortadan kalkmasıdır. Boşanma aile kurumu kadar eski bir olgudur. Boşanma ruhsal açıdan değerlendirildiğinde aile birliğinin bozulmasına, ailenin bölünmesine veya bütünüyle dağılmasına yol açan ve bütün aile üyelerini hatta yakın çevredeki kişileri dahi sarsabilen karmaşık bir olgudur. Boşanma, çocuğun … Devamını oku…

Aile Biçimleri ve Aile Türleri Nelerdir

Modernleşme ve aile 2

Aile biçimleri, yerleşim yeri esasına göre yapıldığında köy ailesi, kent ailesi, gecekondu ailesi ve her ne kadar artık günümüzde çok kullanılmasa da kasaba ailesi olarak sıralanabilir. Köy ailesi: Küçük esnaf ve zanaatkârlar, küçük tüccar, toprağı kendisi işleyen çiftçi, küçük memur ve bir ölçüde de işçi ailelerinden oluşur. Çoğunun kökeni kasaba ve köylerdir. Köy ailesi sosyal … Devamını oku…

Evlilik Türleri Nelerdir

Evlilik türleri

a. Eşin Seçildiği Gruba Göre Evlilik Türleri Egzogami (dıştan evlenme): Bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle evlenmesidir. Bu evlenme biçimiyle farklı toplumlar etkileşim içine girmişlerdir. Endogami (içten evlenme): Bireyin üyesi olduğu grubun içinden biriyle evlenmesidir. Genellikle tarım toplumlarında, sahip olunan toprağın bölünmesini önlemek için yapılmaktadır. b. Eş Sayısına Göre Evlilik Türleri Monogami (tek eşli evlilik): Kadın ve erkeğin … Devamını oku…

Modernleşme ve Aile

Modernleşme ve aile

Toplum olarak değişiyoruz ama değişirken de galiba bize ait olan birçok değeri kaybediyoruz. Atalarımızın yüzyıllar boyunca beslendikleri manevi, kültürel pınarlardan kendi nasiplerince aldıkları ilkeleri hayatın içinde yoğurarak sistemleştirdikleri bir toplum algısı vardı. Bu toplumsal algıda annenin, babanın, çocuğun, dedenin, ninenin, komşunun, bakkalın, yoksulun, zenginin, özürlünün vb. bütün toplumsal kategorilerin bir yeri vardı. Anne ve babalar, … Devamını oku…

Aile ve Değişim

Aile ve değişim

Ailenin Temel İşlevleri Biyolojik işlev: Ailenin temel görevi neslin devamını sağlamaktır. Sağlıklı kuşaklar yetiştirebilmek için aile birliği önemlidir. Çünkü toplumun devamı ancak yeni üyelerin katılımıyla mümkündür. Ekonomik işlev: Aile üyelerinin beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını karşılar. Aile üyeleri arasında mirasın aktarılmasını sağlar. Sosyolojik işlev: Çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğrenme (toplumsallaştırma) süreci ilk önce ailede başlar. Aile … Devamını oku…