Artuklularda Farklı Din ve İnançlar Arasındaki İlişkiler

Çeşitli din, mezhep ve etnik kökenlere sahip bir halk üzerinde hakimiyetlerinin tesis eden Artuklu hükümdarlarının Müslüman olmayanlarla ilişkileri de önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli tartışmalar yapmak mümkünse de Artuklular, Müslüman olmayan unsurlara, siyasal, ekonomik, dinsel vs. konularda adaletle yaklaşmayı esas almışlardır. Kaynaklara göre Artuklular, başlıca Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşan Hıristiyanlara dinsel özgürlüklerini tanımışlardır. … Devamını oku…

Artuklularda Ulema-Toplum, Sufilik-Toplum, Din Dili-Toplum İlişkileri

Artuklularda ulema-toplum, sufilik-toplum, din dili-toplum ilişkilerini bakalım. Ulema ve Toplum Artuklular devrinde Müslüman toplumda Ulemanın çok yüksek bir statüsünün olduğunu görüyoruz. Hükümdarlar ilim adamlarına büyük ehemmiyet vermişlerdir. Örneğin Hüsameddin Timurtaş, ilim ehlini seven, her çeşit sanat ehline izzet ikramda bulunan, din ve ilim erbabına sahip çıkan, onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir yöneticiydi (İbnu’l-Ezrak 1992: … Devamını oku…

Artuklularda Din – İlim – Eğitim

Artuklular, doğrudan doğruya din alanında oldukça önemli ve etkileri günümüze kadar gelen hizmetler yapmışlardır. Örneğin cami ve mescitler yaptırmışlardır. Vakıflar tesis etmişlerdir. İslam alimlerinin ve büyüklerinin önünü açmışlardır. Medreselere özel bir önem vermişlerdir. Bazı Artuklu hükümdarlarının medreselerde medfun bulunmalarının (Abdulgani Efendi, 1999: 48 vd.; Dolapönü, 1972: 44, 57, 61) da onların eğitime verdikleri önemi gösteren … Devamını oku…

Artuklularda Din ve Devlet

Artuklular, Sökmen’in Hısn Keyfa Beyliği (1101-1231), İlgazi’nin Mardin Beyliği (1108-1409) ve Belek’in Harput (Hısn Ziyâd) Beyliği (1113-1134) gibi ayrı beylikler halinde kurulmuş siyasal yapılanmalar olup tek bir devlet çatısı altında birleşememişlerdir. Haçlılara karşı cihadıyla meşhur olmuş ve İslam dünyasında hayranlık uyandırmış İlgazi ve Belek gibi Beyler, Artukluları kendi otoriteleri altında toplamış olsalar bile devletin bünyesinde … Devamını oku…

Artuklularda Din ve Ekonomi

Artuklular, toplum–din ilişkilerinde diğer kurum ve alanlarda dinle sahip olukları sıkı ilişkileri, ekonomik alanda da kurmuşlardır. Ekonomide de temelde İslam’a göre hareket etmeye çalışmışlardır. Örneğin topraktan şerî öşür vergisi almışlardır. Mümkün mertebe fazla vergi yükü getirmemeyi prensip ittihaz etmişlerdir. Şehirlerde ticari malların vergilerini kaldırmışlardır. Önemli bir ticarî kavşak noktası olarak Mardin’de ve diğer pek çok … Devamını oku…

Artuklularda Din ve Toplum İlişkileri

1102- 1409 tarihleri arasında Hısnıkeyfâ (Hasankeyf), Harput ve Mardin bölgelerinde hüküm sürmüş olan Artukoğulları Beyliği, bu bölgelerde 300 yılı aşkın görece uzun bir süre hakimiyet kurmuş olduğu için hakimiyet bölgelerindeki toplumsal hayatın hemen her alanına damgasını vurmuştur. Yapılan araştırmalarda Oğuzların Diğer boyundan geldikleri anlaşılan Artukluların tarih sahnesine çıkışlarının başlangıcı, Artuk b. Eksuk Bey’in (ö. 1091) … Devamını oku…