Dünyanın Küreselleşmesini Sağlayan Olaylar

            1456 Gutenberg’in matbaasında kitap basılması. 1769 James Watt’ın buhar makinesinin patentini alması. 1884 Sıfır meridyeni Greenwich (Londra) olmak üzere dünyanın 24 kuşağa bölünmesi. 1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. 1965 İlk geniş alanlı bilgisayar şebekesinin ABD’de kurulması (İnternet’in habercisi)       1492 Kristof Kolomb’un Amerika’ yı keşfi. 1896 … Devamını oku…

Kitle iletişim Araçlarının Kısa Tarihi

Kitle iletişim araçlarının önemli habercisi 15. yüzyılın ortalarında icat edilen ve tarihte ilk kez metinlerin yüksek hızda çoğaltılmasına imkân tanıyan baskı makinesi olmuştur. Bu gelişme, fikirlerin bireysel bağlantıya ihtiyaç duymadan uzak mesafelere taşınabileceğini göstermişti. O güne kadar belli kurumların tekelinde bulunan bilgi, basın yoluyla dağıtılmış ve geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Buna rağmen, 19. yüzyıla kadar … Devamını oku…

Teknoloji ve Toplumsal Değişim

Bilimsel ve diğer bilgilerin pratik uygulamaları demek olan teknoloji, toplumsal değişimin ana kaynağıdır. Teknolojinin toplumsal değişim üzerindeki etkilerini anlamak için hayat biçimlerimizin ve sosyal davranışlarımızın, küçük mutfak aletlerinden otomobillere kadar değişik teknolojiler tarafından nasıl belirlendiğini araştırmak zorundayız. Çoğu teknolojik icat, mevcut bilimsel bilgi ve teknolojiye dayanır. Bir toplumun çok ilerde olmasını sağlayan, önemli ölçüde teknolojik … Devamını oku…

Kent ve Sapma – Kentlerin Güvenlik Sorunu – Suç İlişkileri

Bir toplumsal sorun olarak suç kamusal, siyasal ve akademik ilginin odağında bulunmuştur ve bulunmaya da devam edecektir.

Kent ve suç ilişkisi oldukça eskiye dayanır. Kalabalık ve heterojen nüfus yapısı, farklı kimliklerin varlığı, toplumsal denetimin zayıflığı, ekonomik ve mali kaynakların zenginliği kentleri suç işlemek için uygun alanlar hâline getirmektedir. Modern toplumlarda kentlerin güvenlik sorunu kamu oyunu giderek daha çok meşgul etmektedir. Kapkaç, gasp, cinsel taciz, cinayet gibi günlük yaşamda etkisi daha derinden hissedilen … Devamını oku…

Ayrımcılık ve Farklı Biçimleri

Ayrımcılık, en basit tanımıyla; herhangi bir kamu yararı ya da mantıklı bir gerekçe söz konusu olmaksızın bir kişiye, benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması anlamına gelir. Ayrımcılık bir siyasi, dinî, cinsel tercihi benimseyenlere ya da bir ırka, cinsiyete, yaşa karşı olabilir. Ayrımcılığın temelinde ön yargıların büyük bir rolü … Devamını oku…

Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi Nelerdir

Medya, asıl olarak yabancı kökenli olan “media” kelimesinden dilimize geçmiş bir kavramdır. Türkçede “kitle iletişim araçları” olarak da tanımlanan medya, her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel işleve sahip her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren, çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın … Devamını oku…

Şiddetin Toplumsal Yapıya Etkileri Nelerdir

Şiddet kavramı sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma olarak tanımlanır. Şiddet olayları ise insanları sindirmek, korkutmak için yaratılan olay ya da girişimler olarak tanımlanmaktadır. Başkasına karşı tehdit oluşturan, insana fiziksel ve ruhsal olarak zarar veren her davranışı şiddet olarak değerlendirebiliriz. Geniş anlamda şiddet ise insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, dolaylı ve … Devamını oku…

Sporun Toplum İçin Önemi Nelerdir

Sporun Toplum İçin Önemi

Toplum ortak bir yaşam biçimini paylaşan, belli bir coğrafyada yaşayan, kendilerini bir bütün olarak gören, karşılıklı etkileşim içinde bulunan insanların oluşturduğu en geniş insan grubudur. Toplum yapısı içinde niteliklerine göre başta aileler olmak üzere okul, cami, iş yeri, spor kulübü, dernek, sendika, hastane vb. sosyal gruplar vardır. Toplum sosyal grupları amaçlarına, fonksiyonlarına, niteliklerine göre birbirini … Devamını oku…

Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Nelerdir

Kentleşme ekonomik gelişmeye paralel olarak nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların gelişmesi sürecini ifade eder. Türkiye 1950’li yılların başından itibaren artan bir kentleşme süreci içinde bulunmaktadır. İç göçler ve sanayileşme gibi nedenlerle kır ve kent nüfusunun dengesi değişmekte böylece orta büyüklükteki kentlerden büyük metropollere hızlı bir göç gerçekleşmektedir. Kentleşme; kentteki nüfus yoğunluğunun artması ve mevcut … Devamını oku…

Sanat Sosyolojisi

Sanat Sosyolojisi

Sanat sosyolojisi, sanatçının yaşadığı toplumla sanat kurumu arasındaki bağlantıları inceler. Çünkü, her insan gibi sanatçı da diğer insanlarla ilişki hâlindedir, ortak bir yaşantı içindedir. Onun içinden çıktığı toplum, hedef aldığı kitleler ve sanat eseri arasındaki sayısız ilişkileri sosyolojinin bir dalı olan sanat sosyolojisi inceler. İnsanların nesneleri ya da zihin dünyalarında yorumladıkları şeyleri, çeşitli birimlerde ifade … Devamını oku…