Eğitimin Diğer Kurumlarla Olan İlişkisi Nelerdir

Eğitimin Aileyle Olan İlişkisi

Eğitim, sadece okullarda gerçekleşen bir süreç değildir. Ailelerin de kaliteli bir eğitimin gerçekleşmesinde önemli rolü vardır. Aile, okul öncesi temel eğitimin verildiği bir kurumdur.

Aile, çocuğun eğitiminde tek başına önemli roller oynayabileceği gibi aynı zamanda okulda aldığı eğitimi ile doğrudan ilgilenen önemli bir kurumdur. Bu nedenle eğitim açısından okul ile aile arasında sağlam bir ilişki kurulması önemli ve zorunludur.

Okul ve aile, çocuğu yetiştirip onun hayata kazandırılması konusunda ortak sonuçlar almaya çalışan kurumlardır. Bu iki kurum sürekli iletişim içerisindedir.

Sosyal Kurumlar
Sosyal Kurumlar

Eğitimin Ekonomiyle Olan İlişkisi

Eğitimin ekonomik hayat üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ekonomi de eğitimle yakından irtibatlıdır. Eğitimin amaçlarından biri insanlara belli meslekler kazandırmaktadır.

Eğitimin ekonomiye katkılarının başında, insan gücünü geliştirmek gelir. Bir ülkede gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden biri kuşkusuz insan enerjisinin ve becerilerinin verimli bir şekilde ve etkin kullanılmasıdır. Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler artan nüfusla birlikte yaşam ve refah düzeylerini yükseltme gayretlerini yoğunlaştırmışlardır. Bu amacı gerçekleştirmek için insan gücü, finansman, teknoloji, ham madde ve donanım gibi mevcut kaynaklarını en yüksek faydayı sağlayacak biçimde kullanmayı yani verimliliği arttırmayı hedeflemişlerdir.

Makineyi kullanan, toprağı işleyen, yeni projeler geliştiren, girişimciliği başlatan, yeni teknolojileri üreten ve bilimsel gelişmeyi sağlayan insandır. İnsan da bu becerileri ve bunlara ait bilgileri eğitim yoluyla kazanır. Üretim faktörlerinden iş gücünün niteliğini arttırmak, ekonomi-eğitim ikilisinin en önemli özelliğini yansıtmaktadır. Çünkü iş gücünün geliştirilmesi verimliliği ve kaliteli üretimi de artıracaktır.

Eğitimin Dinle Olan İlişkisi

Şüphesiz dinle eğitim arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Din eğitimi, eğitim de dini etkileye gelmiştir. Bu çerçevede bir temel kurum olarak din, diğer kurumların düzen, meşruiyet ve sürekliliğine katkıda bulunduğu gibi eğitim ile de yakından ilgilenmiştir. Büyük bir ihtimalle ilk formel eğitim, din kurumu tarafından gerçekleştirilmiştir. Çünkü eski Sümer, Eti, Mısır uygarlıklarında tapınakların aynı zamanda birer eğitim kurumu görevi yerine getirdikleri bilinmektedir. Yüzyıllar boyu toplumlar din tarafından eğitilip olgunlaştırılmışlardır. Bugün bile pek çok dinî alt kurum, genelde sekülerlik üstüne kurulu modern yapılarda bile eğitim işlevini yerine getirmeye devam etmektedir.

Örneğin ortak ibadet şekilleri, öğüt verme, vaaz gibi eylemler birer dinî işlem oldukları kadar, aynı zamanda eğitim tarzlarıdır. Dinin önemli konularından birisinin insana ahlaki davranışlar kazandırma, bunun da sonuç olarak bir eğitme işi olduğu göz önüne getirilirse dinin eğitim üzerindeki etkinliği görülmüş olur.

Aynı şekilde eğitim kurumu da bireyin doğru ve bilinçli bir din eğitimi alması konusunda çok önemli bir işleve sahiptir. Şüphesiz kurumsallaşmış bir eğitimin de din üzerinde önemli bir etkisi vardır. Dinin sistemli bir biçimde öğretilmesi eğitime bağlıdır. Bu etki bazen kendini daha ileri boyutlarda da göstermiş, belli eğitim yapılanmaları zaman içinde kendine has bir dinî anlayışını doğurmuştur. Batıda skolastik zihniyet, İslam dünyasında medrese, bu eğitimsel din anlayışına verilebilecek örneklerdir.

Eğitimin Siyasetle Olan İlişkisi

Eğitimin siyasal hayat üzerindeki etkilerinden birisi de şüphesiz öğrencilerin siyasal konularda bilgi edinmelerini sağlamaktır. Okul siyasal etkinlik ve katılım duygusunu artırmakta, bireyi siyasal hayata hazırlamaktadır. Bunun için modern devletler, öncelikli olarak ele aldıkları eğitim sistemleriyle belli bir vatandaş tipi yetiştirmektedirler. Demek ki siyaset eğitimi planlamakta, eğitim de siyasetin işleyişine zemin hazırlamaktadır.

Yorum yapın