Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri Nelerdir

Kültür; insanların birlikte yaşamalarından doğan, kendisinden sonrakilere aktarılan inanç, tavır, düşünce, davranış ve araç gereçlerden oluşan karmaşık bir bütündür. Daha açık bir ifadeyle kültür, insanın hazır olarak bulduğu, meydana getirdiği ve geliştirip kendisinden sonrakilere aktarılmak üzere genç kuşaklara öğrettiği her şeydir.

KÜLTÜRÜN ÖGELERİ

Maddi kültür: Toplumun teknolojik ilerlemesini, teknik becerilerini,üretim alanında tüm deneyimlerini içerir. Maddi kültür, manevi kültürün dışa yansıyan şeklidir. Bir sanat eseri, bir mimari üslûp olarak ortaya çıkar.

Manevi kültür: Ahlak, hukuk, gelenek, din, eğitim gibi bir milleti diğer bir milletten ayırt eden özelliklerdir. Dikiş makinesi maddi bir kültür ürünüdür. Fakat makinede dikilen elbisenin işleme şekli, görünümü manevi kültürün özelliklerini yansıtır.

Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Bunlar toplumda iyi veya kötüyü belirlemede, toplumu tanımada ve işlerin hangi yöntemlerle yapılacağını saptamada oldukça etkilidirler. Toplumsal yaşamda birçok işi yapar veya çeşitli davranışları sergileriz. Ama bütün bunları yaparken tam olarak bilinçli düşünmeyiz. Çünkü toplumda hemen hemen herkes bunları yapmakta ve aynı zamanda onay görmektedir. Onun için toplumca benimsenen bir davranışı sergilerken onun yanlışlığını düşünmeyiz. Bunun nedeni, o davranışın artık kalıplaşmış olmasıdır.

Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri
Kültürün Toplumsal Değişmeye Etkileri

Davranışlarımıza yön veren kültür kalıpları toplumsal değişmeye olumlu ve olumsuz etkilerde bulunduğu gibi toplumsal değişme de maddi manevi kültür içeriklerini değişime uğratmaktadır. Bu değişimden toplumun ortak kültürü diyebileceğimiz millî kültür unsurları ve millî kültür içerisinde toplumun temel kültür unsurlarını paylaşan fakat bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaşam biçimleri olan alt kültür gruplarını da etkilenmektedir. Bu anlamda millî kültür ve alt kültürler toplumun ortak zenginliğidir.

Toplumun ortak kültüründen farklı olan çeşitli kültürel davranışlara, düşüncelere, değer yargılarına saygı ile bakmanın bu zenginliği sağlayan en önemli özelliklerden biridir. Farklılıklara saygı millî kültürü ve millî bilinci güçlendirirken kültürel yozlaşma olarak kavramlaştırılan yabancı kültürlerin etkisiyle kendi öz değerlerine sahip çıkılmaması ve unutulması millî bilinci zayıflatan bir unsur olmaktadır. Kültür emperyalizmi de yabancı kültürlerin milli kültür üzerindeki olumsuz etkileri kültürel yozlaşmaya yol açmaktadır.

Bilim ve teknolojinin gelişmesi toplumun maddi kültürünü etkilemekte ve değişmelere neden olmaktadır. maddi kültür unsurlarındaki bu değişmeler, toplumun manevi kültüründe de değişmelere neden olmaktadır. manevi kültürün değişmesiyle toplumdaki bireylerin tutumları, duyguları, düşünceleri ve davranışları farklılaşmakta ve bu farklılaşmalar da toplumsal değişmeye yol açmaktadır. Örneğin toplumlar, başka bir toplumun üyeleriyle ticaret amacıyla bir araya gelebilirler.

Bu ilişkiler sonucunda karşılıklı bilgi alışverişi sürecinde birbirlerinden etkilenebilirler ve her iki toplumun kültüründe de değişmeler olabilir. Maddi kültür, tüm insanların hizmetindedir. Manevi kültür ise diğer kültürlerden farklılığı nedeni ile yerel nitelik taşır. Bunun için ulusal kültür ile evrensel kültür arasında bir bütünleşme gerekir. Bu bütünleşmeyi sağlayan kültürler, toplumsal gelişme yolunda önemli mesafeler almaktadır. Toplumsal değişmede kültür etkeni giderek etkili olmaktadır. Kültür etkeni toplumsal değişmedeki işlevini, radyo ve televizyon gibi iletişim araçları, hızlı taşıtlar, turizm, sanat etkinlikleri vb. ile yerine getirir.

Yorum yapın