Toplumun Din Üzerindeki Etkisi Nedir

Toplumun dini oluşturduğu konusu, sistematik araştırmalara rağmen tam manasıyla tespit ve ispat edilmiş olmamakla beraber bir hayli büyük olduğu anlaşılmaktadır. Dini, toplumun salt bir fonksiyonu olarak gören sosyolojizm adlı görüş, antropolojizme ve yeniçağda onunla birleşen psikolojizme dayanır. Sanıldığı gibi, toplumun dine olan büyük etkisi Marx ekolu tarafından vurgulanmamıştır. Burada sosyolog Schleiermacher ve tarihi materyalizmin babası … Devamını oku… Toplumun Din Üzerindeki Etkisi Nedir

Din ve Sosyal Değişme

Bütün dinler, kendi anlayışına uygun bazı davranış kalıpları, kaideler ve prensipler ortaya koyarlar. Bir dini kabullenen insan, doğal olarak her yerde inandığı dinin kurallarına göre hayatını tanzim etmeye başlar. Bu süreç içerisinde, dinin verdiği güç ve motivasyonla bir takım sosyal davranışlar gösterir. Şu halde sosyal yapıda etkili bir aktör olarak dinin, toplumsal değişmelerden bağımsız olması … Devamını oku… Din ve Sosyal Değişme

Dinin Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir

Toplumsal hayatta önemli yer tutan inançlar, sosyal yaşamla ilgili bir takım kurallar koyarak sosyal yapı üzerinde etkili olurlar. Hatta geleneksel toplumlarda ekonomik, siyasal ve sosyal kurumlar ile kültürel normların özünü, din oluştururdu. Klan, komşuluk ve millet gibi aile de dinin toplumda taşıyıcısıdır. Aileyi etkisi altına alan din, buna bağlı olarak evlenme ve boşanmaya belirli bir … Devamını oku… Dinin Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir

Din Toplum İlişkileri

G.Kehrer’e göre din ve toplumun karşılıklı ilişkileri, din sosyolojisinin asıl inceleme alanını oluşturmaktadır. Aynı zamanda din, incelenip araştırılması en zor konular arasında yer almaktadır. İşte işin bu zorluğu ve karmaşıklığı, birbirinden farklı birçok yaklaşım tarzının ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Örneğin R.Otto ve P.L.Berger’in de içinde yer aldığı bir görüşe göre din olgusunun ancak bir kısmı … Devamını oku… Din Toplum İlişkileri

Genel Olarak Din ve Toplum İlişkileri

Din ile tabiatı gereği bir varlık olarak insan arasında çok sıkı ilişkiler olduğu herkesin malumudur. İlk insan ve ilk toplumla birlikte dinin de var olduğu, genel bir kabule mazhar olmuştur. İnsanlığın yeryüzünde ortaya çıktığından bu yana din fenomeni, toplumları çeşitli biçimlerde etkilemiştir. Bu nedenle denilebilir ki insanlık tarihi, aynı zamanda din tarihi veya dinsel olaylar … Devamını oku… Genel Olarak Din ve Toplum İlişkileri

Artuklularda Farklı Din ve İnançlar Arasındaki İlişkiler

Çeşitli din, mezhep ve etnik kökenlere sahip bir halk üzerinde hakimiyetlerinin tesis eden Artuklu hükümdarlarının Müslüman olmayanlarla ilişkileri de önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli tartışmalar yapmak mümkünse de Artuklular, Müslüman olmayan unsurlara, siyasal, ekonomik, dinsel vs. konularda adaletle yaklaşmayı esas almışlardır. Kaynaklara göre Artuklular, başlıca Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşan Hıristiyanlara dinsel özgürlüklerini tanımışlardır. … Devamını oku… Artuklularda Farklı Din ve İnançlar Arasındaki İlişkiler

Artuklularda Ulema-Toplum, Sufilik-Toplum, Din Dili-Toplum İlişkileri

Artuklularda ulema-toplum, sufilik-toplum, din dili-toplum ilişkilerini bakalım. Ulema ve Toplum Artuklular devrinde Müslüman toplumda Ulemanın çok yüksek bir statüsünün olduğunu görüyoruz. Hükümdarlar ilim adamlarına büyük ehemmiyet vermişlerdir. Örneğin Hüsameddin Timurtaş, ilim ehlini seven, her çeşit sanat ehline izzet ikramda bulunan, din ve ilim erbabına sahip çıkan, onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir yöneticiydi (İbnu’l-Ezrak 1992: … Devamını oku… Artuklularda Ulema-Toplum, Sufilik-Toplum, Din Dili-Toplum İlişkileri

Artuklularda Din – İlim – Eğitim

Artuklular, doğrudan doğruya din alanında oldukça önemli ve etkileri günümüze kadar gelen hizmetler yapmışlardır. Örneğin cami ve mescitler yaptırmışlardır. Vakıflar tesis etmişlerdir. İslam alimlerinin ve büyüklerinin önünü açmışlardır. Medreselere özel bir önem vermişlerdir. Bazı Artuklu hükümdarlarının medreselerde medfun bulunmalarının (Abdulgani Efendi, 1999: 48 vd.; Dolapönü, 1972: 44, 57, 61) da onların eğitime verdikleri önemi gösteren … Devamını oku… Artuklularda Din – İlim – Eğitim

Artuklularda Din ve Devlet

Artuklular, Sökmen’in Hısn Keyfa Beyliği (1101-1231), İlgazi’nin Mardin Beyliği (1108-1409) ve Belek’in Harput (Hısn Ziyâd) Beyliği (1113-1134) gibi ayrı beylikler halinde kurulmuş siyasal yapılanmalar olup tek bir devlet çatısı altında birleşememişlerdir. Haçlılara karşı cihadıyla meşhur olmuş ve İslam dünyasında hayranlık uyandırmış İlgazi ve Belek gibi Beyler, Artukluları kendi otoriteleri altında toplamış olsalar bile devletin bünyesinde … Devamını oku… Artuklularda Din ve Devlet

Artuklularda Din ve Ekonomi

Artuklular, toplum–din ilişkilerinde diğer kurum ve alanlarda dinle sahip olukları sıkı ilişkileri, ekonomik alanda da kurmuşlardır. Ekonomide de temelde İslam’a göre hareket etmeye çalışmışlardır. Örneğin topraktan şerî öşür vergisi almışlardır. Mümkün mertebe fazla vergi yükü getirmemeyi prensip ittihaz etmişlerdir. Şehirlerde ticari malların vergilerini kaldırmışlardır. Önemli bir ticarî kavşak noktası olarak Mardin’de ve diğer pek çok … Devamını oku… Artuklularda Din ve Ekonomi