Boş Zamanlar Sosyolojisi Nedir

Boş Zamanlar Sosyolojisi

Modern toplumlarda boş zamanları değerlendirmenin sosyal bir kurum olarak ve etkin bir biçimde kendini göstermesi, kendisi de yeni bir bilim dalı olan sosyolojinin ve sosyologların dikkatlerini çekmekte gecikmemiştir. Başlangıçta genel sosyoloji içinde yer bulan boş zamanlar, daha sonra sosyolojinin alt dalı olarak boş zamanlar sosyolojisi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu sosyoloji alanı toplumu tanımak amacıyla o … Devamını oku… Boş Zamanlar Sosyolojisi Nedir

Spor Sosyolojisi

Spor Sosyolojisi

Birey ve toplum için yaşamsal bir gereksinim niteliği taşımayan spor iki ya da daha çok sayıda aktör arasında yarışmaya dayalı olarak yapılan bir eylemdir. Prof. Dr. Kurthan Fişek, sporu şöyle tanımlamıştır. Spor, sporcu açısından kazanmaya dönük teknik ve fiziki bir çaba; izleyen açısından yarışmaya dayalı estetik bir süreç; toplum genelince oluşturulan bütün içinde de yerine … Devamını oku… Spor Sosyolojisi

İletişim Sosyolojisi ve İletişim Araçlarının Önemi Nedir

İletişim süreçleri toplumlar için vazgeçilmez bir önem taşır.

İletişim, bağlı olduğu toplumsal yasa ve koşulların dışında tek başına, öncesi ve sonrası yokmuş gibi ele alınamaz. İletişim, toplum yaşamının başlangıcından günümüze kadar her durumda, her koşul ve ilişkide görülen toplumsal bir eylemdir. İletişimin toplumsal anlamı, topluma etkileri, toplumsal iletişim biçimleri, toplumsal iletişimin tarihsel süreç içindeki gelişimi gibi konular iletişim sosyolojisinin inceleme alanları içerisinde yer … Devamını oku… İletişim Sosyolojisi ve İletişim Araçlarının Önemi Nedir

Çevre Sorunları Nedenleri ve Sonuçları

Hava kirliliği insan sağlığını doğrudan etkiler.

Çevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. Çevre sorunlarını ortaya çıkaran nedenler; ekonomi, nüfus, sanayileşme, kentleşme, çevre ve turizm bilincinin gelişmemesi şeklinde sıralanabilir. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Fabrikalardan ve evlerden çevreye bırakılan çöp ve atıklar toprak kirliliğine neden olur. Özellikle sanayi bölgelerinin yakınındaki kentlerin … Devamını oku… Çevre Sorunları Nedenleri ve Sonuçları

Küreselleşme Nedir

Küreselleşme, dünyanın tek bir mekân olarak algılanabilecek ölçüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci ifade etmektedir. Bireyler yaşam biçimleri, tüketim alışkanlıkları ve beklentileri ile belli bir kültüre olan aidiyetlerinden kopartılarak küreselleşmenin tek bir mekân haline getirdiği dünya köyünün bireyleri hâline getirilmektedir. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı doğup büyüdükleri köylerden, kentlerden, hatta ülkelerden koparak kendileri için bilinmedik … Devamını oku… Küreselleşme Nedir

Modernizm Nedir

Geleneksel düşüncenin 16. yüzyıl Avrupa’sında terk edilmesi ve dogmatik anlayışın yerine aklın geçmesi ile modern olma kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Modern olma denildiğinde akla gelen ilk düşünce “yeni” ekonomik, estetik değişimlerin bir sonucu olarak geleneksel olandan ayrılma şeklinde tanımlayabileceğimiz modernizm; yalnızca bir olgu olarak düşünülmemesi gereken, modernleşmeyi içinde barındıran bir süreçtir. Bu süreç sosyolojik, ekonomik … Devamını oku… Modernizm Nedir

Vatandaşlığın Boyutları Nelerdir

Yasa koyucu Solon. Yaşadığı dönemde Atina’da ortaya çıkan ağır bunalımları yurttaşlarının yararına koyduğu yasalarla önleyen devlet adamıdır.

Vatandaşlığın kavram ve kurum olarak ortaya çıkışı, Antik Yunan’da siyasal-kamusal alanın ortaya çıkışıyla eş zamanlıdır. Aslında vatandaşlık bilincinin oluşması kent devleti öncesi Atina’da siteler arası savaşların belirlediği bir ortamda gerçekleşmişti. Bu sürecin geri planında, savaşın gereklerinin öne çıkardığı bir ortaklık vardır. Bu ortak alan, imtiyazlar ile karşılıklı yükümlülükler üzerinde yükselmişti. Yani eşitlik değil, birey ile … Devamını oku… Vatandaşlığın Boyutları Nelerdir

Sosyolojide Güncel Kavramı

Güncel kavramı; günün konusu olan, şimdiki, bugünkü aktüeller (haber, olay vb.) dir. Bir konunun güncel olabilmesi çeşitli nedenlere bağlıdır. Bu nedenler, toplumsal beklentilerle ve toplumun öncelikli sorunları arasında yer alıp almamasıyla ilgili olduğu gibi toplumların kültürel yapısıyla da ilgilidir. Çünkü toplum güncelini oluşturan olaylar toplumların sosyokültürel yapısına göre şekillenir. Toplum ve toplumsal yaşamla ilgili konular … Devamını oku… Sosyolojide Güncel Kavramı

Toplumsal Yaşamda Din ve Laiklik

Din ve vicdan özgürlüğü bireyin temel haklarındandır.

Laikliğin sosyolojik anlamı, dinin toplumsal hayattaki etkisinin en aza indirilmesini, toplumun büyük ölçüde “sekülerleşmesini” (dünyevileşmesini) ifade eder. Bu durum toplumsal yapı ve ilişkilerde insan aklı ve yaşama pratiğinin temel olması, dinî, mistik ve irrasyonel unsurların ikinci plana düşmesi demektir. Siyasal toplumun örgütlenmesinde Batı düşünce ve uygarlığının ürünü olan laiklik, Avrupa tarihinde yaşanan kilise-devlet mücadelesinin/çatışmasının bir … Devamını oku… Toplumsal Yaşamda Din ve Laiklik

Atatürkçü Düşüncede Vatandaşlık, Hak ve Sorumluluk

Atatürk

Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan, sorunlarına çözüm önerileri getiren, çağdaşlaşmayı hedef alan, aklı ve bilimi temel hareket noktası olarak gören düşünce sistemidir. Atatürkçü düşünce sisteminde insan; düşünceleri, davranışları ve eylemleriyle bir yandan doğaya ve doğa kanunlarına, diğer yandan, toplum içinde yaşamak zorunda olduğundan topluma ve toplumun geliştirdiği kurallara bağlıdır. Bu bağlılık, insanın doğayla … Devamını oku… Atatürkçü Düşüncede Vatandaşlık, Hak ve Sorumluluk